2.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:Pinyin > 2.1 > Flashcards

Flashcards in 2.1 Deck (19):
1

Yījiànzhōngqíng

一见钟情

to share

2

Xìqǔ

戏曲

a traditional opera

3

Shīpéi

失陪

excuse me for a while

4

Shénmì xī xī

神秘兮兮

mystery

5

Dà guānggùn er

大光棍儿

stay single

6

Jìnzhǎn

进展

proceed

7

Yuánfèn

缘分

luck by which people are brought together; fate

8

Piānpì

偏僻

remote

9

Jǔsàng

沮丧

depressed

10

Lángbèi

狼狈

highly embarrassed

11

Liàngxiàng

亮相

to make a stage pose

12

Tiānxiān

天仙

fairy

13

Làngmàn

浪漫

romantic

14

Tiānyóujiācù

添油加醋

to add color and emphasis to (a narration)

15

Měimǎn

美满

happy; perfectly satisfactory

16

Dǎoyóu

导游

a tourist guide

17

Chángreedy; very fond of (good) food

18

Fūchàngfùsuí

夫唱妇随

harmony between husband and wife

19

Mòqì

默契

unvoiced pact; to agree by implication