11 Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > 11 > Flashcards

Flashcards in 11 Deck (37)
Loading flashcards...
1

嘉宾

Jiābīn

distinguished guest

2

耳熟能详

Ěrshúnéngxiáng

familiar to the ear

3

涉足

Shèzú

to set foot in (formal)

4

指正

Zhǐzhèng

to point out the mistakes for correction

5

主题

Zhǔtí

theme

6

不尽相同

Bù jìn xiāngtóng

not the same

7

渗透

Shèntòu

to permeate; to infiltrate

8

十有八九

Shí yǒu bājiǔ

ten to one; in all likelihood

9

铺天盖地

Pūtiāngàidì

blot out the sky and cover up the earth

10

无孔不入

Wúkǒngbùrù

to get in by every opening

11

逆反

Nìfǎn

reverse

12

直播

Zhíbò

direct seeding

13

深恶痛绝

Shēnwùtòngjué

to have a deep-seated hatred

14

否认

Fǒurèn

deny

15

正比

Zhèngbǐ

direct proportion

16

良性循环

Liángxìng xúnhuán

virtuous circle

17

媒介

Méijiè

medium

18

举足轻重

Jǔzúqīngzhòng

to hold the balance; to prove decisive

19

不妨

Bùfáng

no harm in (trying); might as well

20

替代

Tìdài

to substitute for; to displace

21

挨家挨户

Āijiā āihù

door-to-door

22

推销

Tuīxiāo

to market; to merchandise

23

无用功

Wúyònggōng

idle work

24

价廉物美

Jià lián wùměi

excellent quality and reasonable price

25

知名度

Zhīmíngdù

popularity

26

销路

Xiāolù

ability to market

27

致命

Zhìmìng

fatal; deadly

28

盈利

Yínglì

profit

29

误导

Wùdǎo

mislead

30

天花乱坠

Tiānhuāluànzhuì

exaggerated description (of sth's draw)