7.2 Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > 7.2 > Flashcards

Flashcards in 7.2 Deck (15)
Loading flashcards...
1

外星人

Wài xīng rén

extraterrestrial being

2

抠门儿

Kōumén er

stingy

3

过于

Guòyú

too; excessively

4

听听计较

Tīng tīng jìjiào

to haggle over every ounce

5

连阴雨

Liányīnyǔ

continuous rain process

6

不胜其烦

Bù shēng qí fán

to be pestered unbearably

7

Cāo

rough

8

貌似

Màosì

to be like

9

宽容

Kuānróng

tolerant; forgiving; merciful

10

有百害而无一利

Yǒu bǎihài ér wú yī lì

only harm with no gain

11

占有率

Zhànyǒu lǜ

occupancy

12

平分秋色

Píngfēnqiūsè

to have equal shares

13

竞争

Jìngzhēng

to compete

14

残酷

Cánkù

cruel; brutal

15

优胜劣汰

Yōushèngliètài

survival of the fittest