1.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > 1.1 > Flashcards

Flashcards in 1.1 Deck (36)
Loading flashcards...
1

共享

Gòngxiǎng

to share

2

老少皆宜

Lǎoshào jiē yi

for all ages

3

犹豫

Yóuyù

to hesitate

4

毕竟

Bìjìng

after everything is said and done

5

来日方长

Láirìfāngcháng

there will be plenty of time (别焦急)

6

再说

Zàishuō 

besides; additionally

7

大手大脚

Dàshǒudàjiǎo

lavish

8

破费

Pòfèi

to spend cash

9

见外

Jiàn wài

to regard someone as an outsider

10

Féi

fertilizer; manure

11

营养不良

Yíngyǎng bùliáng

malnutrition; undernourishment

12

怡情养性

Yí qíng yǎngxìng

causes one to build character

13

宝贝

Bǎobèi

precious

14

日光浴

Rìguāngyù

sunbath

15

阴凉

Yīnliáng

shady and cool

16

防晒

Fángshài

sunscreen

17

剪枝

Jiǎn zhī

to prune

18

除虫

Chú chóng 

dis-infestation

19

讲究

Jiǎngjiù

to pay attention to

20

花性

Huā xìng

flowering

21

娇贵

Jiāoguì

pampered

22

花谢

Huā xiè

wither

23

昙花一现

Tánhuāyīxiàn

shortlived

24

一饱眼福

Yī bǎo yǎnfú

to enjoy watching... to the fullest

25

实地调查

Shídì diàochá

fact finding

26

夜猫子

Yèmāozi

night owl

27

昏昏沉沉

Hūn hūn chénchén

to faint; to feel faint

28

本科

Běnkē

undergraduate course

29

磕磕巴巴

Kē ke bābā

to stutter

30

英俊

Yīngjùn

handsome