3.1 Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > 3.1 > Flashcards

Flashcards in 3.1 Deck (20)
Loading flashcards...
1

吉利

Jílì

fortunate; lucky

2

迷信

Míxìn

superstition

3

规矩

Guījǔ

rule; established practice

4

哄堂大笑

Hōngtáng dà xiào

the whole room burst into laughter

5

忌讳

Jìhuì

taboo

6

鱼刺

Yúcì

small bone of a fish

7

渔业

Yúyè

fishery

8

Zǎo

jujube

9

栗子

Lìzǐ

chestnut

10intend; strongly desired

11

谐音

Xiéyīn

homophonic

12

开张

Kāizhāng

begin doing business

13

打折

Dǎzhé

discount

14

甩卖

Shuǎimài

to put on sale at greatly reduced prices

15

吃香

Chīxiāng

to be very popular

16

彩票

Cǎipiào

lottery ticket

17

一厢情愿

Yīxiāngqíngyuàn

one's own wishful thinking; unilateral willingness

18

植被

Zhíbèi

vegetation

19

稀少

Xīshǎo

rare

20

水土流失

Shuǐtǔ liúshī

soil and water loss