Final Review Flashcards Preview

一对二 - 听写:汉字 > Final Review > Flashcards

Flashcards in Final Review Deck (68):
1

共享

gòngxiǎng

2

老少皆宜

lǎoshàojiēyí

3

来日方长

láirìfāngcháng

4

讲究

jiǎngjiu

5

昙花一现

tánhuāyīxiàn

6

典型

diǎnxíng

7

进展

jìnzhǎn

8

偏僻

piānpì

9

沮丧

jǔsàng

10

狼狈

lángbèi

11

投机

tóujī

12

萌发

méngfā

13

忌讳

jìhuì

14

谐音

xiéyīn

15

打折

dǎzhé

16

吃香

chīxiāng

17

一厢情愿

yīxiāngqíngyuàn

18

歧视

qíshì

19

相配

xiāngpèi

20

外行

wàiháng

21

坐立不安

zuòlìbù'ān

22

干涉

gānshè

23

打发

dǎfa

24

积累

jīlěi

25

过瘾

guòyǐn

26

角度

jiǎodù

27

徒有其名

túyǒuqímíng

28

勉强

miǎnqiǎng

29

极限

jíxiàn

30

挑战

tiǎozhàn

31

受益

shòuyì

32

凑合

còuhe

33

不妨

bùfáng

34

唯一

wéiyī

35

损款

sǔnkuǎn

36

响应

xiǎngyìng

37

身不由己

shēnbùyóujǐ

38

片面

piànmiàn

39

差异

chāyì

40

过于

guòyú

41

有百害而无一利

yǒubǎihài'érwúyīlì

42

对症下药

duìzhèngxiàyào

43

适合而止

shìhéérzhǐ

44

元气

yuánqì

45

后遗症

hòuyízhèng

46

过敏

guòmǐn

47

敏感

mǐngǎn

48

每况愈下

měikuàngyùxià

49

担忧

dānyōu

50

依赖性

yīlàixìng

51

监督

jiāndū

52

退化

tuìhuà

53

求助

qiúzhù

54

团圆

tuányuán

55

来龙去脉

láilóngqùmài

56

保佑

bǎoyòu

57

充裕

chōngyù

58

丰厚

fēnghòu

59

抢手

qiǎngshǒu

60

耳熟能详

ěrshúnéngxiáng

61

涉足

shèzú

62

十有八九

shíyǒubājiǔ

63

否认

fǒurèn

64

正比

zhèngbǐ

65

举足轻重

jǔzúqīngzhòng

66

无用功

wúyònggōng

67

误导

wùdǎo

68

知名度

zhīmíngdù