219 Flashcards Preview

English Vocabulary > 219 > Flashcards

Flashcards in 219 Deck (173):
0

Abrupt

ناگهانى

1

Absurd

نامعقول

2

Abuse

سواستفاده كردن

3

Accentuate

تاكيد كردن ، اهميت دادن

4

Acclaim

تشويق كردن

5

Adverse

نامطلوب

6

Agile

چابك

7

Admonish

تنبيه كردن، پند دادن

8

Arbirate

قضاوت كردن

9

Archaic

كهنه ، باستانى

10

Aversion

نفرت ، بيزارى

11

Agitate

نگران كردن

12

Aggravate

تشديد كردن

13

Appex

راستا ، نوك

14

Annihilate

نابود كردن

15

Altercation

مشاجره

16

Accolade

تمجيد ، تكريم

17

Affable

با محبت ، مهربان

18

Abase

تحقير كردن

19

Asset

دارايى

20

Baffle

گيج كردن

21

Bigoted

متعصب و سرسخت

22

Bliss

خوشى ، سعادت

23

Bestow

اعطا كردن

24

Brazen

بى شرم ، گستاخى كردن

25

Chaotic

آشفته ، بى نظم

26

Clarify

روشن كردن ، شفاف كردن

27

Classify

طبقه بندى كردن

28

Coarse

زبر ، خشن

29

Cohorent

منطقى ، منسجم

30

Chasm

شكاف ، وقفه

31

Cogitate

انديشه كردن ، در عالم فكر فرو رفتن

32

Convoke

منعقد كردن

33

Deceptively

به طور گمراه كننده

34

Decline

كاهش يافتن

35

Defy

مقاومت كردن، مخالفت كردن

36

Delicate

حساس ، ظريف

37

Dense

انبوه ، متراكم

38

Depend on

وابسته بودن

39

Decrepit

سالخورده ، فرتوت

40

Deduce

نتيجه گرفتن ، استنباط كردن

41

Delectable

خوشگوار ، لذيذ

42

Detriment

گزند ، زيان

43

Dilemma

وضع دشوار

44

Distort

تحريف كردن

45

Doleful

ناراحت ، محزون

46

Determind

مصمم

47

Dignitary

مقام عالى رتبه

48

Diligent

باهوش

49

Elaborate

مفصل ، ماهرانه

50

Egoism

خودپرستى ، خودخواهى

51

Exaggerate

اغراق كردن

52

Exotic

بيگانه

53

Expertise

مهارت ، تخصص

54

Elicit

بيرون كشيدن

55

Elude

در رفتن

56

Enact

تصويب كردن

57

Encircle

احاطه كردن

58

Encompass

در بر گرفتن

59

Envision

مجسم كردن ، خيال بافى كردن

60

Enigma

چيستان

61

Eclectic

گلچين

62

Expedient

مناسب

63

Fabricate

دروغ گفتن

64

Fallacious

غلط ، سفسطه آميز

65

Folly

نابخردى

66

Forebear

اجداد

67

Formerly

پيشتر ، قبلا

68

Fusty

بو گرفته ، كهنه

69

Facet

بعد ، جنبه

70

Fallacious

گمراه كننده

71

Feasible

امكان پذير

72

Feign

تظاهر كردن

73

Fragmentation

جداسازى

74

Fortify

تقويت كردن ، مسلح كردن

75

Felicitous

لايق

76

Gullible

ساده لوح

77

Gain

كسب كردن

78

Germination

رويش ، توليد

79

Halt

متوقف كردن

80

Haphazardly

با بى نظمى ، تصادفى

81

Haggle

چانه زدن

82

Hamper

مختل كردن ، مانع شدن

83

Heterodox

مرتد ،داراى عقايدى مخالف با عقايد عمومى

84

Humiliate

تحقير كردن

85

Harbor

پناه دادن

86

Hegemony

تسلط

87

Hurdle

حصير ، نرده

88

Illustration

تصوير ، مثال

89

Immense

بسيار بزرگ

90

Impressive

تحسين برانگيز

91

Improperly

به طرز نامناسبى

92

Impulsively

بدون فكر ، بى مقدمه

93

Inaccessible

دست نيافتنى

94

Immerse

فرو بردن، زير آب كردن

95

Impediment

مانع ، اشكال

96

Inane

تهى ، پوچ

97

Infantile

بچگانه ، ابتدايى

98

Insomnia

بى خوابى

99

Intact

دست نخورده ، سالم

100

Invalid

بى اعتبار ، باطل

101

Indiscriminate

تصادفى ، نامشخص

102

Inevitable

اجتناب ناپذير

103

Inavertently

سهوا ، غير عمدى

104

Introvert

خويشتن گرايى ، به سوى خود متوجه كردن

105

Insatiable

سيرى ناپذير

106

Inaudibly

به طرز نامفهوم

107

Indigenous

بومى ، ذاتى

108

Inhabited

مسكونى

109

Improvisation

فى البداهه گويى ، بديهه گويى

110

Juvenile

نو جوان

111

Jettison

از شر چيزى راحت شدن

112

Judicious

عاقلانه

113

Lapse

لغزش، خطا

114

Lesion

جراحت ، خسارت

115

Longevity

طول عمر

116

Magnitude

بزرگى ، اهميت

117

Marine

دريايى

118

Maternal

مادرى

119

Mitigate

كاهش دادن

120

Mingle

در هم آميختن

121

Merit

شايستگى

122

Meritorious

شايسته

123

Narrate

روايت كردن

124

Nadir

حضيض

125

Negligible

قابل چشم پوشى

126

Notorious

بدنام ، رسوا

127

Oblige

مجبور كردن

128

Oblivious

فراموشكار

129

Omen

نشانه، پيشگويى

130

Partially

اندك، جزئى

131

Parasite

انگل

132

Paternal

پدرى ، پدرانه

133

Pensive

افسرده ، پكر

134

Peruse

بدقت خواندن

135

Plaudit

تمجيد

136

Prodigious

حيرت آور ، شكرف

137

Progeny

اولاد ، فرزند

138

Particle

ذره ، خرده

139

Partisan

متعصبانه ، طرفدار

140

Peculiar

غير عادى ، ويژه

141

Perilous

خطرناك ، مضر

142

Periodically

گاهگاهى

143

Persistent

بى وقفه ، مصر

144

Persuade

قانع كردن

145

Petition

تقاضا كردن

146

Philanthropic

بشردوستانه

147

Perpetual

هميشگى ، ابدى

148

Quandary

شك ، ترديد

149

Refine

تصفيه كردن

150

Raze

ويران كردن ، محو كردن

151

Renovate

نوسازى كردن

152

Ruthless

ظالم

153

Relic

بازمانده ، يادگار

154

Sacrifice

قربانى كردن

155

Salutary

سلامت بخش ، سودمند

156

Sarcasm

طعنه ، ريشخند

157

Scrutinize

موشكافى كردن، بدقت بررسى كردن

158

Supersede

جانشين شدن

159

Scattered

پراكنده

160

Scenic

تماشايى

161

Selective

انتخابى

162

Toxic

سمى

163

Tedious

كسل كننده

164

Unbiased

بى طرف ، بى تعصب

165

Unsavory

بدمزه ، ناگوار

166

Vanishing

در حال انقراض

167

Varied

متنوع

168

Vain

پوچ ، بيهوده

169

Veteran

كهنه كار ، كهنه سرباز

170

Volition

خواست ، اراده

171

Wager

شرط بستن

172

Zenith

قله ، اوج