Anatomi 1 Cellbiologi Flashcards Preview

Anatomi > Anatomi 1 Cellbiologi > Flashcards

Flashcards in Anatomi 1 Cellbiologi Deck (53):
1

Vad är anatomi?

Läran om kroppens uppbyggnad

2

Vad kallas den minsta levande enhet som kroppen och alla andra levande organismer är uppbyggda av?

Celler

3

Varför anses cellen vara "levande"?

För den kan föröka sig och ta emot information från sin omgivning

4

Varför anses cellen vara "levande"?

För den kan föröka sig och ta emot information från sin omgivning

5

Vilka 4 förutsättningar har cellen för att den ska fungera?

Vatten
Föda
Syre
Värme

6

Förklara differentiering

Cellerna delar upp sig och specialiserar sig inom olika områden, så som
Hjärnceller
Blodceller

"väljer" vilka delar DNA som den ska använda

7

Vad innebär Celldöd? (Apoptos)

Ett sätt för cellerna att på ett kontrollerat sätt dö för att ge upphov till nya celler för att organismen ska utvecklas

8

Vad kallas den "första" urstamcellen?

Befruktad äggcell

9

Vad kallas kroppens "omogna" celler?

Stamceller

10

Ungefär hur måna olika celltyper finns i människokroppen?

Ungefär 200

11

Vilken är kroppens minsta cell?

Den röda blogkroppen

12

Vad innebär Homeostas?

Den inre miljön som krävs för att cellen ska klara sina livsfunktioner

13

Vilka fyra faktorer krävs i en Homeostas för att cellen ska fungera?

En viss Temperatur
En viss Salthalt
En viss Syrekoncentration
Ett visst pH
En viss mängd Näring

14

Vad kallas den tunna hinnan/"skalet" som håller samman cellen och vad har det för funktioner?

Cellmembranet

Skyddar innehållet i cellen från påverkan utifrån och intrång av giftiga ämnen

Hindrar nyttiga och för cellen livsnödvändiga ämnen för att läcka ut

Transporterar vissa ämnen in och ut ur cellen (semipermeabelt)

15

Vad innebär Passiv transport?

Icke energikrävande.

Ämnen färdas i stort sett fritt genom porerna i cellmembranen

Grundas i koncentrationsskillnader -

Ämne rör sig från ett område med hög koncentration till ett område med lägre koncentration (Diffusion)

16

När uppstår diffusion?

I Passiv transport in och ut från cellmembranet (utspridning)

Ett ämne rör sig alltid från ett område med hög koncentration till ett område med lägre koncentration

17

Vad är Osmotiskt tryck? (osmos)

Den drivande kraften som gör diffusion möjlig (passiv transport in och ut ur cellmembranet)

18

Faciliterad diffusion?

Diffusion av en substans över t.ex ett cellmembran med hjälp av specifika membranproteiner

19

Vad innebär Aktiv transport?

Energikrävande

Ämnen som måste transporteras ut och in i cellen i strid mot den spontana Diffusionen

20

Vad är ett exempel på Aktiv transport?

Natrium/Kalium-pumpen

Natriumjoner pumpas ut ur cellen, Kaliumjoner pumpas in i cellen

21

Vad har cellmembranet ytterligare för funktion förutom att fungera som barriär och transportera ämnen?

I cellmembranet finns även Signalsubstanser som förmedlar information till cellens inre - så cellen kan anpassa sin aktivitet

22

Vad kallas den trögflytande saltvattenlösning som fyller cellens inre?

Cytoplasma

23

Var sker ämnesomsättningen i cellen?

Cytoplasman

24

Vad innehåller cytoplasman förutom vatten som deltar i cellens ämnesomsätting?

Proteiner (enzymer)

25

Vad är en annan biologisk term för hela innehållet av en levande cell, inklusive cellkärna och organeller?

Protoplasma

26

Vad kallas cellens egna, pyttesmå "organ"?

Organeller

27

Beskriv Cellkärnan

Dominerande organell som styr alla aktiviteter i cellen

Innehåller vår arvsmassa och DNA

28

Beskriv Mitokondrien (organell)

Cellens kraftverk

Bildar och lagrar energirika ämnen från kolhydrater, fett och proteiner

Här sker även "cellandningen"

29

Beskriv Ribosomerna (organell)

Cellens Proteinfabriker

Bygger proteiner med hjälp av ritning (genetisk kod) från cellkärnan

Bygger proteinet av Aminosyror

30

Beskriv Endoplasmanätet (organell)

Transporterar och förbinder olika delar av cellen

Också inblandat i i cellens tillverkning av proteiner och lipider

31

Beskriv Golgiapparaten (organell)

Lagrar, sorterar och packar proteinerna för vidare transport ut ur cellen

32

Beskriv Lysosomer (organell)

Cellens renhållningsarbetare

33

Vilken är den enda celltyp som saknar cellkärna?

De röda blodkropparna

34

Vad kallas kärnkropparna som finns inne i cellkärnan?

Nukleoler

35

Vad står förkortningen DNA för?

Desoxyribo Nucleic Acid

36

Vad är DNA?

En jättemolekyl som utgör arvsmassan hos alla levande organismer

37

Vad kallas "receptet" som DNA-molekylen kodar för hur proteinerna ska byggas?

Gen

38

Vad är kroppens byggstenar?

Proteiner

39

Hur många kromosomer är finns i vårat DNA

46st (23 par)

40

Hur många av våra 23par kromosomer är Autosomer respektive Könskromosomer(XY)?

22 par Autosomer
1 par Könskromosomer

41

Vilken könskromosom finns redan i äggcellen?

X

XX= Flicka
XY= Pojke

42

Vilken molekyl måste informationen som finns i DNA överföras till för att komma ut till proteinfabriken (Ribosomerna)?

RNA (budbärare)

43

Vad kallas det då det sker en förändring i proteinbildningen (avläsningsfel av DNA)? Och vad kan det leda till?

Mutation

Kan leda till tumörer, albinism

44

Vad gör Mitokondrien av den energi som inte förbrukas?

Mitokondien lagrar överflödig energi i en kemisk molekyl

ATP - Energi i sin renaste form

45

Vad är ATP?

Energi i sin renaste form

46

I vilken organell skapas energi?

Mitokondrien

47

Beskriv Cellandingen

Mitokondrien tar upp näringsämnen från maten vi äter

Ämnena förbränns med hjälp av syre från luften vi andas till vatten, koldioxid och energi

En del av energin blir värme
En del blir nya ämnen
En del lagras som ATP

48

Vad kallas den "vanliga" celldelningen?

Mitos

49

Vad sker när cellen delar sig via Mitos?

Två identiska "dotterceller" med 46 kromosomer skapas

50

Vilka är Mitos-celldlningens olika faser?

Profas - kromosomerna framträder och centriolerna vandrar mot polerna

Metafas - Kromosomerna radar upp sig i mitten av kärnan
Centriolerna når polerna

Anafas - Kromosomerna dras mot polerna
Förflyttning sker

Telofas - Sista stadiet i mitosen då två identiska dotterceller uppkommer med identisk arvsmassa

Interfas - Cellens normala fas mellan celldelning

51

Vad kallas Celldelningen av könsceller?

Meios

52

Beskriv händelseförloppet i Meios? (könscelldelning)

Reduktionsdelning
Den ursprungliga könscellen (äggcell eller spermie) delar sina 46 kromosomer och bildar könceller med bara 23 kromosomer

När könscellerna sedan sammansmälter vid befruktning uppstår en ny cell med kompletta 23 kromosompar

53

Vad menas med att cellmembranet är Semipermeabelt?

Halvgenomträngligt