Arzt, Körperteile Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Arzt, Körperteile > Flashcards

Flashcards in Arzt, Körperteile Deck (8)
Loading flashcards...
1

Kopftóu

2

Zahn


3

Auge

眼睛
yǎnjing

4

Bauch

肚子
dùzi

5

Hand


shǒu

6

Bein


tuǐ

7

Fußjiǎo

8

Rücken


bēi


yāo