Essen und Trinken Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Essen und Trinken > Flashcards

Flashcards in Essen und Trinken Deck (53)
Loading flashcards...
1

trinken

喝 V
(喝葡萄酒,喝咖啡)

2

alkoholfreies Getränk

饮料
飲料
yǐnliào

3

alkoholisches Getränk

酒水
jiu3shui3


jiu3

4

Cola

可乐 N
可樂
kělè

5

Sprite

雪碧 N
xuěbì

6

Fanta

芬达 N
芬達
fēndá

7

Wasser

水 N
shuǐ

8

Sprudel

碳酸水 N
tànsuān shuǐ

9

Kaffee

咖啡 N
kāfēi

10

Tee

茶 N
chá

11

Grüntee

绿茶 N
綠茶
lǜchá

12

Schwarztee

红茶 N
紅茶
hóngchá

13

Weißer Tee

白茶 N
báichá

14

Roiboostee

南非茶 N
nánfēichá

15

Kräutertee

凉茶 N
liángchá

16

Milch

牛奶 N
niúnǎi

17

Grünteepulver

抹茶 N
mǒchá

18

Alkohol, Wein, Schnaps

酒 N
jiǔ

19

Bier

啤酒 N
píjiǔ

20

Wein

葡萄酒 N
葡萄酒
(一瓶葡萄酒)
pútaojiǔ

21

Rotwein

红葡萄酒 N
紅葡萄酒
(一瓶红葡萄酒)
hóngpútaojiǔ

22

Weißwein

白葡萄酒 N
(一瓶白葡萄酒)
báipútaojiǔ

23

essen

吃 V
chī

吃饭 VO
吃飯
chīfàn

24

Kuchen

蛋糕 N
(一个蛋糕,吃蛋糕)
dàngāo

糕 N
gāo

25

Ei

鸡蛋 N
雞蛋
jī dàn

蛋 N
dàn

26

Weintraube

葡萄 N
(吃葡萄,买葡萄)
pútao

27

gebratene Ente

烤鸭 N
烤鴨
(北京烤鸭,吃烤鸭)
kǎoyā

28

Ente

鸭 N

29

Geburtstagsnudeln (lange Nudeln für ein langes Leben)

寿面 N
壽麵
(吃寿面)
shòumiàn

30

Nudeln

面 N
(吃面)
miàn

31

chinesische Küche

中餐 N
zhōngcān

32

westliche Küche

西餐N
xīcān

33

Hamburger

汉堡 N
漢堡
hànbǎo

34

Hotdog

热狗 N
熱狗
règǒu

35

Brot

面包 N
麵包
miànbāo

36

(gekochter) Reis

米饭 N
米飯
mǐfàn

37

durstig

渴 Adj

38

hungrig

饿 Adj

è

39

Speisesaal; Restaurant

餐厅 N
餐廳
cāntīng

40

Kafeteria

咖啡厅
咖啡廳
kāfēitīng

41

Apfel mit Bananengeschmack

香蕉苹果 N
香蕉蘋果
(一个香蕉苹果)
xiāngjiāopíngguǒ

42

Banane

香蕉 N
(买香蕉)
xiāngjiāo

43

Apfel

苹果 N
蘋果
(一个苹果)
píngguǒ

44

[Gewichtseinheit, 1 Pfund, 500 Gramm]

斤 ZEW
(一斤苹果,两斤葡萄)
jīn

45

[Gewichtseinheit, 1 Gramm]

克 ZEW

46

[Gewichtseinhiet, 1 Kilo(gramm)]

公斤
gōngjīn

47

[Volumeneinheit, 1 Liter]


shēng

48

Tasse, Glas

杯 ZEW
bēi
[peɪ̯]

49

Flasche

瓶 ZEW
(一瓶水)
píng

50

gut schmecken

很好吃

51

schmeckt schlecht

很难吃

52

Essenfàn

53

Frucht


guǒ