Nomen Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Nomen > Flashcards

Flashcards in Nomen Deck (28)
Loading flashcards...
1

Nummer

号 N

hào

2

Visitenkarte

名片 N
(我的名片,老师的名片)
míngpiàn

3

Foto

照片 N
(我的照片,我们家的照片)
zhàopiàn

4

Wörterbuch

词典 N
詞典
cídiǎn

5

Computer

电脑 N
電腦
diànnǎo

6

Treffen, Sitzung

会 N

huì

7

CD

光盘 N
光盤
(一张光盘)
guāngpán

8

Musik

音乐 N
音樂
(音乐光盘,中国音乐,外国音乐)
yīnyuè

9

Zeitung

报 N

(买报,看报)
bào

10

Schreibheft

本子 N
(一个本子,买本子)
běnzi

11

Buch

书 N

(外语书,汉语书,有名的书,看书)
shū

12

Meister; Chef (als Anrede)

师傅 N
師傅
(张师傅,王师傅)
shīfu

13

Stift, Schreibgerät

笔 N

14

Buchhandlung

书店 N
書店
shūdiàn

15

Sporthalle

体育馆 N
體育館
tǐyùguǎn

16

Ding, Sache

东西 N
東西
(买东西,吃东西,送东西)
dōngxi

17

Zahl; Anzahl

数 N

shù

18

(Lebens-)Alter

岁数 N
歲數
(多少岁数)
suìshu

19

chinesisches Schriftzeichen

汉字 N
漢字
(写汉字,一个汉字)
Hànzì

20

Schriftzeichen

字 N

21

Bett

床 N
(一张床)
chuáng

22

Frage

问题 N
問題
(一个问题,问问题,有问题,没问题)
wèntí

23

Geschenk

礼物N
禮物
lǐwù

24

Armbanduhr

表 N
biǎo

25

außen, außerhalb

外 N
wài

26

Wörterbuch (für Zeichen)

字典 N

27

Essen

饭 N
(两份饭)

28

Uhr, Wecker

钟 N