Uni, Fächer, Berufe Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Uni, Fächer, Berufe > Flashcards

Flashcards in Uni, Fächer, Berufe Deck (50)
Loading flashcards...
1

Fachgebiet, Studienrichtung

专业 N
專業
(中文专业,汉语专业,语言专业)
zhuānyè

2

bildende Kunst

美术 N
美術
(学习美术,美术专业)
měishù

3

Literatur

文学 N
文學
(中国文学,文学专业)
wénxué

4

Kultur

文化 N
wénhuà

5

Geschichte

历史 N
歷史
lìshǐ

6

Philosophie

哲学 N
哲學
zhéxué

7

Musik

音乐N
音樂
yīnyuè

8

Wirtschaft

经济 N
經濟
jīngjì

9

Mathematik

数学 N
數學
shùxué

10

Physik

物理 N
wùlǐ

11

Chemie

化学 N
化學
huàxué

12

Erziehung

教育 N
jiàoyù

13

etw. als Wahlfach studieren

选修 V
選修
xuǎnxiū

14

Informatik

计算机科学 N
計算機科學
jìsuànjīkēxué

15

Sprachwissenschaft, Linguistik

语言学 N
語言學
yǔyánxué

16

Computerlinguistik

计算语言学 N
計算語言學
jìsuàn yǔyánxué

17

Medizin

医学 N
醫學
yīxué

18

Psychologie

心理学 N
心理學
xīnlǐxué

19

Zahnmedizin

牙科学
牙科學
yákēxué

20

Biologie

生物学
生物學
shēngwùxué

21

Lehrer(-in)

老师 N
老師
lǎoshī

22

Institut, Hochschule

(一个/一所)学院 N
(一個/一所)學院
(语言学院,汉语学院)
(yīgè/yīsuǒ) xuéyuàn

23

Schüler(-in), Student(-in)

学生 N
學生
xuésheng

24

lernen, studieren

学习 V
學習
(学习中文, 学习汉语)
xuéxí

学 V

(学中文,学汉语)
xué

25

Wohnheim

宿舍 N
sùshè

26

mit der Schule / dem Semester beginnen

开学 VO
開學
kāixué

27

Professor(-in)

教授 N
教授
jiàoshòu

28

lehren, unterrichten

教 V
(教汉语,教文学)
jiāo

29

Fakultät, Fachbereich

系 N
(汉语系,语言系,中文系)

30

Dekan(-in)

系主任 N
系主任
xìzhǔrèn