Zeit Flashcards Preview

A (Uni): 中文:新实用汉语课本 > Zeit > Flashcards

Flashcards in Zeit Deck (75)
Loading flashcards...
1

Januar

一月
yīyuè

2

Februar

二月
èryuè

3

März

三月
sānyuè

4

April

四月
sìyuè

5

Mai

五月
wǔyuè

6

Juni

六月
liùyuè

7

Juli

七月
qīyuè

8

August

八月
bāyuè

9

September

九月
jiǔyuè

10

Oktober

十月
shíyuè

11

November

十一月
shíyīyuè

12

Dezember

十二月
shí'èryuè

13

Montag

星期一
xīngqīyī

周一
週一
zhōuyī

14

Dienstag

星期二
xīngqī'èr

周二
周二
zhōuèr

15

Mittwoch

星期三
xīngqīsān

周三
週三
zhōusān

16

Donnerstag

星期四
xīngqīsì

周四
週四
zhōusì

17

Freitag

星期五
xīngqīwǔ


周五
周五
zhōuwǔ

18

Samstag

星期六
xīngqīliù


周六
週六
zhōuliù

19

Sonntag

星期日N (schriftlich)
(星期日上午,星期日下午)
xīngqīrì

星期天 (mündlich)
xīngqītiān

周日
週日
zhōurì

周天
週天
zhōutiān

20

der x-te Monatstag

…号 N (mündlich)
…號
(五月日号,十月一号)
hào

…日 (schriftlich)

21

Woche

星期 N
(星期一,星期二,星期几,一个星期)
xīngqī

22

Monat


yuè
[(ɥ)y̯œ˥˩]

23

Jahr

年 N
(2002年,2000年,1998年,一年,两年)
nián

24

dieses Jahr

今年N
jīnnián

25

letztes Jahr

去年
qùnián

26

kommendes Jahr

明年
míngnián

27

welches Jahr?

哪年?
nǎnián

28

dieser Monat

这个月
這個月
zhè gè yuè

29

letzter Monat

上个月
上個月
shàng gè yuè

30

nächster Monat

下个月
下個月
xià gè yuè

31

welcher Monat? (Jan, Feb,...)

几月?/(哪月?)
幾月?/哪月?
jǐ yuè/(nǎ yuè)

32

welcher Monat? (dieser, nächster,...)

哪个月?
nǎ gè yuè

33

diese Woche

这(个)星期
zhè (gè) xīngqī

34

letzte Woche

上(个)星期
shàng (gè) xīngqī

35

nächste Woche

下(个)星期
xià (gè) xīngqī

36

welche Woche?

哪个星期?
nǎ gè xīngqī?

37

welcher Wochentag?

星期几?
xīngqī jǐ?

38

Wochenende

周末
週末
zhōumò

39

heute

今天 N
(今天上午,今天下午)
jīntiān

40

gestern

昨天 N
(昨天上午,昨天下午)
zuótiān

41

morgen

明天 N
míngtiān

42

welcher Tag? (heute, morgen,...)

哪天?
nǎ tiān?

43

jenen Tag/diesen Tag

那天
nàtiān

44

Morgen; morgens

早上
zǎoshang

45

Vormittag; vormittags

上午 N
(明天上午,一个上午)
shàngwǔ

46

Mittag; mittags

中午
zhōngwǔ

47

Nachmittag; nachmittags

下午 N
(明天下午,一个下午)
xiàwǔ

48

Abend; abends

晚上 N
(昨天晚上,星期六晚上,五号晚上)
wǎnshang

49

Mitternacht

午夜
wǔyè

50

wann?

什么时候?
shénme shíhou?

51

eine Woche, zwei Woche

一(个)星期, 两(个)星期
一(個)星期,兩(個)星期
yī (gè) xīngqí, liǎng (gè) xīngqí

52

ein Monat, zwei Monate

一个月,两个月
一個月,兩個月
yī gè yuè, liǎng gè yuè

53

wie viele Monate?

几个月/多少(个)月
幾個月/多少(個)月
jǐ gè yuè / duōshao (gè) yuè

54

wie viele Jahre?

多少年
duōshao nián

55

... Uhr (Uhrzeitangabe)

点(钟)N
點(鐘)
(两点(钟),八点(钟))
diǎn (zhōng)

56

...vor... (Uhrzeitangabe)

差 V
chà

57

Viertelstunde

刻 ZEW
(一刻(钟),差一刻八点)

58

Minute

分 ZEW
(八点五分,差五分八点)
fēn

59

halb

半 ZW
(九点半)
bàn

60

halb 8

七点半

61

viertel nach 8

八点一刻

62

viertel vor 8

差一刻八点

63

Tag

天 N
tiān

64

Zeit(punkt)

时候 N
時候
shíhou

65

jetzt

现在 N
現在
xiànzài

66

Zeit(dauer)

时间 N
時間
shíjiān

67

letzt-, vergangen-

上 N
(上星期,上星期二,上个月)
shàng

68

nächst-

下 N
(下星期,下星期三,下个月)
xià

69

viertel vor ... Uhr

……点三刻
差一刻……点

70

viertel nach ... Uhr

……点一刻

71

halb (nach) ... Uhr

……点半

72

das Jahr 900

九〇〇年
九零零年
jiǔ líng líng nián

73

900 Jahre

九百年
jiǔbǎi nián

74

übermorgen

後天
hòutiān

75

vorgestern

前天
qiántiān