AX_terms_1 Flashcards Preview

Danish > AX_terms_1 > Flashcards

Flashcards in AX_terms_1 Deck (499):
1

General

Generelt

2

Overview

Oversigt

3

New

Ny

4

Remove

Fjern

5

Setup

Opsætning

6

Update has been canceled.

Opdateringen er afbrudt.

7

Page

Page

8

Add

Tilføj

9

PlaceHolder

PlaceHolder

10

Period

Periode

11

System

System

12

Print

Udskriv

13

Functions

Funktioner

14

Delivery address

Leveringsadresse

15

Inquiries

Forespørgsler

16

Customer

Debitor

17

Administration

Administration

18

Customer account

Debitorkonto

19

Vendor account

Kreditorkonto

20

Other

Diverse

21

Text

Tekst

22

Dimensions

Dimensioner

23

Totals

Totaler

24

Fixed-price

Fastpris

25

Investment

Investering

26

Data

Data

27

Project date

Projektdato

28

Product name

Produktnavn

29

Transactions

Posteringer

30

Due date

Forfaldsdato

31

Inventory-related functions

Lagerrelaterede funktioner

32

Total

Sum

33

Telephone

Telefon

34

Skip zero

Undlad nul

35

Select

Vælg

36

Include project types

Medtag projekttyper

37

Invoice amount

Fakturabeløb

38

Project level

Projektniveau

39

Overview

Overblik

40

Bank

Bank

41

History

Historik

42

Project view

Projektudpluk

43

None

Ingen

44

List

Liste

45

Amount in transaction currency

Beløb i transaktionsvaluta

46

Serial number

Serienummer

47

Fax

Telefax

48

Break date

Afbrydelsesdato

49

Transaction date

Posteringsdato

50

Quantity

Mængde

51

Edit

Rediger

52

Parameters

Parametre

53

Down

Ned

54

Ledger date

Finansdato

55

On-account

Aconto

56

Contact information

Kontaktpersonoplysninger

57

Foreign trade

Udenrigshandel

58

Account number

Kontonummer

59

Batch number

Batchnummer

60

Country/region

Land/område

61

Sales tax code

Momskode

62

Called without valid buffer.

Kaldt uden gyldig buffer

63

Text placeholder

Pladsholder til tekst

64

Select all

Markér alle

65

Hours

Timer

66

Approval

Godkendelse

67

Mark

Marker

68

Page

Side

69

Print options

Udskriftsmuligheder

70

Company %1 does not exist.

Firma %1 findes ikke.

71

Unexpected error

Uventet fejl

72

OK

OK

73

Bank account

Bankkonto

74

Grid

Gitter

75

Tax registration number

SE-nummer

76

Company name

Firmanavn

77

Rejected

Afvist

78

Net amount

Nettobeløb

79

Payment amount

Betalingsbeløb

80

Warning

Advarsel

81

Line details

Linjedetaljer

82

Cost amount

Kostbeløb

83

All fields

Alle felter

84

Source

Kilde

85

Display type for reports

Displaytype til rapport

86

Giro

Giro

87

Record event

Registrer begivenhed

88

Transfer

Overfør

89

Yes

Ja

90

Enterprise number

Virksomhedsnummer

91

Approved by

Godkendt af

92

Attachments

Vedhæftede filer

93

Posted

Bogført

94

Route

Rute

95

Total amount

Totalbeløb

96

Subscription

Abonnement

97

Company accounts

Regnskab

98

Inquiry

Forespørgsel

99

Account selection

Kontovalg

100

Sorting

Sortering

101

Cost

Omkostninger

102

Payment reference

Betalingsreference

103

Generate

Generér

104

Created by

Oprettet af

105

Skill

Færdighed

106

Tables

Tabeller

107

Delivery date

Leveringsdato

108

Advanced

Avanceret

109

Applicant

Ansøger

110

Reset

Nulstil

111

Tax

Skatter og afgifter

112

Transaction type

Transaktionstype

113

Subtotal

Subtotal

114

Criteria

Afgrænsning

115

Position

Stilling

116

Cases

Sager

117

Payroll

Løn

118

Statistics

Statistik

119

Forecast model is invalid.

Budgetmodellen er gyldig.

120

Addresses

Adresser

121

Criteria

Kriterier

122

No

Nej

123

Welcome

Velkommen

124

Revenue

Indtægt

125

Absence

Fravær

126

Department

Afdeling

127

Import

Import

128

Delivery name

Leveringsnavn

129

Document date

Dokumentdato

130

Relation

Relation

131

Balance

Saldo

132

Opening balance

Startsaldo

133

Select

Valg

134

Sales subtotal amount

Subtotalbeløb for salg

135

Ledger accounts

Finanskonti

136

Never

Aldrig

137

Resource requirements

Ressoucekrav

138

Filter

Filter

139

Validation

Validering

140

Print management

Udskriftsstyring

141

Date interval code

Datointervalkode

142

Estimate date

Estimatdato

143

Opportunities

Salgsmuligheder

144

Discount date

Rabatdato

145

Posting layer

Posteringslag

146

Mode of delivery

Leveringsmåde

147

Amount origin

Beløbsgrundlag

148

Posting type

Bogføringstype

149

Journal type

Kladdetype

150

Commission

Provision

151

Journal voucher

Kladdebilag

152

Estimate

Estimat

153

Calculation

Kalkulation

154

Transport

Transport

155

Exchange rate

Valutakurs

156

Locations

Lokationer

157

Line property

Linjeegenskab

158

Formula

Formel

159

Budget model

Budgetmodel

160

Field:

Felt:

161

Header

Overskrift

162

Warning

Alarm

163

Model

Model

164

Difference

Difference

165

Factor

Faktor

166

Criteria

Kriterium

167

Original

Original

168

Versions

Versioner

169

Transaction type

Posteringstype

170

Printer setup

Printeropsætning

171

Project experience

Projekterfaring

172

Cross rate

Gennemsnitskurs

173

Minimum

Minimum

174

Expense report

Udgiftsrapport

175

Account code

Kontokode

176

Method

Metode

177

Picked

Plukket

178

Display options

Visningsmuligheder

179

Week

Uge

180

Private

Privat

181

Campaigns

Kampagner

182

File

Fil

183

Order lines

Ordrelinjer

184

Payment advice

Betalingsadvisering

185

Adjustment

Regulering

186

Line type

Linjetype

187

Allocation

Fordeling

188

Sales unit

Salgsenhed

189

Infolog

Infolog

190

Day

Dag

191

Preview

Forhåndsvisning

192

Account name

Kontonavn

193

Weight

Vægt

194

Closed

Lukket

195

Skill mapping

Kompetencesøgning

196

Bill of exchange

Veksel

197

Promissory note

Egenveksel

198

Expense category

Udgiftsart

199

Production flow

Produktionsflow

200

Product number

Produktnummer

201

Time step

Tidstrin

202

Alias

Alias

203

Start time

Start kl.

204

Activate

Aktivér

205

Net book value

Bogført nettoværdi

206

Time zone

Tidszone

207

Saturday

Lørdag

208

Sunday

Søndag

209

Source document line

Kildedokumentlinje

210

Period code

Periodekode

211

Label

Label

212

Information

Information

213

Cost group

Kostgruppe

214

Purchase quantity

Købsantal

215

Calculate

Beregn

216

Account structure

Kontostruktur

217

Languages

Sprog

218

Invoice lines

Fakturalinjer

219

Report the journal as ready for approval.

Klarmelding af kladden for godkendelse

220

Error text

Fejltekst

221

Wednesday

Onsdag

222

Tuesday

Tirsdag

223

Thursday

Torsdag

224

Width

Bredde

225

Friday

Fredag

226

Opening

Primo

227

Number sequence code

Nummerseriekode

228

Log error messages

Log fejlmeddelelser

229

Default values

Standardværdier

230

State or province

Delstat eller provins

231

Journal is approved for posting.

Kladden godkendes til bogføring.

232

Sequence number

Løbenummer

233

Both

Begge

234

Importance

Vigtighed

235

Service category

Ydelsesart

236

Monday

Mandag

237

Session

Kørsel

238

Purchase

Køb

239

Unit of measure

Måleenhed

240

Ship date

Afsendelsesdato

241

Calendar

Kalender

242

Discount used

Udnyttet rabat

243

Report

Report

244

Errors detected

Fejlbehæftet

245

Detail level

Detaljeringsniveau

246

Updated

Opdateret

247

Process

Proces

248

Service agreements

Serviceaftaler

249

Lines

Linjer

250

Table

Tabellen

251

Task type

Opgavetype

252

Special report

Rapportering

253

Online map

Onlinekort

254

Credit limit

Kreditmaks.

255

Clear

Ryd op

256

Error quantity

Antal fejl

257

Reference number

Referencenummer

258

Opportunities

Muligheder

259

Item type

Varetype

260

Location

Lokalitet:

261

Deleted

Slettet

262

Person in charge

Ansvarlig

263

Payment fee

Betalingsgebyr

264

Transfer order

Flytteordre

265

Worker

Arbejdstråd

266

Quality management

Kvalitetsstyring

267

Delivered

Leveret

268

Trade agreement

Samhandelsaftale

269

Options

Indstillinger

270

Intercompany accounting

Mellemregning

271

Include

Inkluder

272

On-hand

Beholdninger

273

Import file

Importfil

274

Required

Krævet

275

Change

Skift

276

Sales quantity

Salgsantal

277

ZIP/postal code

Postnummer

278

Variable

Variabelt

279

Transaction ID

Posterings-id

280

Journals

Journaler

281

Number of records

Antal poster

282

Profit and loss

Drift

283

Start time

Starttid

284

Overlap

Overlapning

285

Project manager

Projektleder

286

Withholding tax

Indeholdt skat

287

Discount percent

Rabatprocentdel

288

Manual

Manuel

289

Actions

Aktioner

290

Journal

Bogføringsjournal

291

Ended

Afsluttet

292

Start

Igangsætning

293

Closing balance

Slutsaldo

294

Receipts list

Tilgangsliste

295

Output

Output

296

Category name

Kategorinavn

297

Format

Format

298

Vendor group

Kreditorgruppe

299

Standard

Standard

300

Source type

Kildetype

301

Gross amount

Bruttobeløb

302

Height

Højde

303

Agreement

Aftale

304

Report layout

Rapportlayout

305

Bank accounts

Bankkonti

306

Upper limit

Maksimumsgrænse

307

Bar code

Stregkode

308

Reference type

Referencetype

309

Lock

Lås

310

Telex

Telex

311

Selection

Udvælgelse

312

Auto

Auto

313

Maximum

Maksimum

314

Purpose

Formål

315

Invoice currency

Fakturavaluta

316

Action

Handling

317

Profile

Profil

318

Purchase order lines

Indkøbsordrelinjer

319

Service level agreement

Serviceniveauaftale

320

Competencies

Kompetencer

321

New page

Sideskift

322

Document status

Dokumentstatus

323

Deposit slip

Indbetalingsbilag

324

Show attached ledger transactions.

Vis tilknyttede finansposteringer.

325

Include contractors

Medtag kontrahenter

326

Sales tax group project invoicing.

Momsgruppe-projektfakturering.

327

Trace number

Sporingsnummer

328

Sales manager

Salgsdirektør

329

Reported as finished

Færdigmeldt

330

Invert sign

Vend fortegn

331

Validate

Kontrollér

332

Address

Adressering

333

Trace

Sporing

334

Other

Andet

335

Switch code

Switch-kode

336

Cash flow forecast

Likviditetsbudget

337

Accept

Acceptér

338

Price agreements

Prisaftaler

339

Configuration group

Variantgruppe

340

Requisition

Rekvisition

341

Delegate

Deleger

342

Transaction amount

Transaktionsbeløb

343

Failed to find workflow version

Arbejdsgangsversionen blev ikke fundet.

344

Compensation

Kompensation

345

File analyze

Filanalyse

346

Key

Nøgle

347

Planned production orders

Produktionsordreforslag

348

No.

Nr.

349

Groupings

Grupperinger

350

Payment specification

Betalingsspecifikation

351

Print code

Udskriftskode

352

Location

Lokalitet

353

Incorrect parameter transfer

Forkert parameteroverførsel

354

Printed

Udskrevet

355

Property

Egenskab

356

Service orders

Serviceordrer

357

Address selection

Adressevalg

358

Origin

Grundlag

359

Amount settled

Udlignet beløb

360

Funding source name

Navn på finansieringskilde

361

Work cell

Arbejdscelle

362

Procurement categories

Indkøbskategorier

363

Chargeable

Fakturerbar

364

Date of creation

Oprettelsesdato

365

Subcontractor

Underleverandør

366

Bank

Pengeinstitut

367

Sales tax charge

Momsudgift

368

Search name

Søgenavn

369

Country/region of origin

Oprindelsesland/-region

370

Result group

Resultatgruppe

371

Variance

Afvigelse

372

Break

Pause

373

Sort by

Sorter efter

374

Monthly

Månedlig

375

Event

Hændelse

376

Remaining quantity

Rest

377

Network domain

Netværksdomæne

378

Book type

Kartotekstype

379

Net cash flows

Nettopengestrømme

380

Request for quotation

Tilbudsanmodning

381

System name

Systemnavn

382

Plan

Plan

383

Demand forecast

Efterspørgselsprognose

384

Day/Mth

Dag/md

385

BOM number

Styklistenummer

386

Invoice remainder

Fakturarestbeløb

387

Check

Bankcheck

388

Credit rating

Kreditvurdering

389

Customer reference

Kundereference

390

Period types

Periodetyper

391

Registration

Registrering

392

Rating

Klassificering

393

Create or update lines.

Opret og vedlighold linjer.

394

Points

Point

395

Test

Test

396

Form number

Blanketnummer

397

Employee name

Medarbejdernavn

398

Contract

Kontrakt

399

View messages in the Infolog

Vis meddelelser i infologgen

400

Calculation

Beregning

401

Hour forecast

Timebudget

402

Credit correction

Kreditrettelse

403

Print check report

Udskriv kontrolrapport

404

Company information

Firmaoplysninger

405

Run

Kør

406

Line number

Linjenummer

407

Credit invoicing

Fakturakreditering

408

Split

Split

409

Costing sheet

Kostprisark

410

Business justification

Forretningsberettigelse

411

Preparer

Klargører

412

Edit

Edit

413

Activity

Aktivitet

414

Measurement

Målvariant

415

Authority

Momsmyndighed

416

Street

Gade

417

Worker employment

Medarbejderansættelse

418

Anniversary

Jubilæum

419

Flex+

Fleks+

420

Waiting

Venter

421

Item requirements

Varebehov

422

Accrued revenue - profit

Periodiseret omsætning - profit

423

Open node in new window

Åbn knude i nyt vindue

424

Schedule

Planlæg

425

Line status

Linjestatus

426

Send XML document

Send XML-dokument

427

Committed cost

Bindende omkostning

428

Planned order

Ordreforslag

429

Expense management

Udgiftsstyring

430

Shipping location time zone

Tidszone for afsendelseslokalitet

431

Your ref.

Deres ref.

432

Soft

Blød

433

Transaction origin

Posteringsgrundlag

434

Paper format

Papirtype

435

Active

Aktivt

436

Balance control

Saldokontrol

437

Rounding-up

Oprunding

438

Cost price per unit

Kostpris pr. stk.

439

Course type

Kursustype

440

Certificate

Certifikat

441

Number of work hours.

Antal arbejdstimer.

442

Registration list

Tilmeldingsliste

443

Transaction levels

Posteringsniveauer

444

Integer

Heltal

445

Terms of payment

Betalingsbetingelser

446

Invoice type

Fakturatype

447

Original

Oprindelig

448

Purchase price per price unit

Købspris pr. prisenhed.

449

Number sequence group

Nummerseriegruppe

450

Personal information

Personlige oplysninger

451

Destination

Destination

452

Path

Sti

453

Birth date

Fødselsdato

454

District

Distrikt

455

Sent

Afsendt

456

Cash flow

Pengestrøm

457

Hard

Hård

458

Contribution ratio

Dækningsgrad

459

Disposition code

Dispositionskode

460

PartyID indices

PartyID-indeks

461

Project invoice

Projektfaktura

462

Groups

Grupper

463

File archive

Filarkiv

464

Vendor request

Kreditoranmodning

465

Delivery schedule

Leveranceplan

466

Substance

Substans

467

Sales category

Salgskategori

468

Transaction amount in standard currency

Posteringens beløb i lokal valuta

469

Transfer

Flytning

470

Cover page

Forside

471

Date of payment

Betalingsdato

472

Order type

Ordretype

473

Statistics procedure

Statistisk procedure

474

Method %1 must be overridden.

Funktionen %1 skal overstyres.

475

Payment journal

Betalingskladde

476

Rename

Omdøb

477

Line amount after subtracting discounts

Linjebeløb efter rabat

478

Overwrite

Overskriv

479

Recruitment project

Rekrutteringsprojekt

480

Attributes

Attributter

481

Load

Belægning

482

Service categories

Ydelseskategorier

483

Cost lines

Omkostningsbaser

484

Profile date

Profildato

485

Weekday

Ugedag

486

Invoice status

Fakturastatus

487

Planned purchase orders

Indkøbsordreforslag

488

Format

Maske

489

Project category

Projektart

490

Cost

Kost

491

Released

Udleveret

492

Printing direction

Udskriftsretning

493

Catalogs

Kataloger

494

Discussions

Diskussioner

495

Fiscal code

Regnskabskode

496

Reminder

Påmindelse

497

Address reference

Adressereference

498

Date of rate

Kursdato

499

Project controller

Projektcontroller