AX_terms_3 Flashcards Preview

Danish > AX_terms_3 > Flashcards

Flashcards in AX_terms_3 Deck (498):
1

Amount excl. sales tax

Beløb ekskl. moms

2

Compliance

Overholdelse

3

Minimum requirement

Minimumskrav

4

Lump sum allocation key

Fordelingsnøgle for engangsbeløb

5

Workflow document not defined

Arbejdsgangsdokument ikke defineret

6

Visual acuity

Synsevne

7

Verified

Verified

8

Upgrade preparation

Opgrader forberedelse

9

Handling charges

Håndteringsgebyrer

10

Report date

Rapportdato

11

Footer

Sidefod

12

Budget codes

Budgetkoder

13

Report text

Rapporttekst

14

ZIP/postal codes

Postnumre

15

Case number

Sagsnummer

16

Catalog name

Katalognavn

17

Current print destination

Aktuel printerdestination

18

Beginning balances

Startsaldi

19

File format

Filformat

20

Message

Melding

21

Currency code %1 does not exist.

Valutakode %1 findes ikke.

22

Internet e-mail address

Internet-e-mail-adresse

23

Project budget

Projektbudget

24

Direct

Direkte

25

Multiples

Multipla

26

Purchase table

Indkøbstabel

27

Purchase type

Indkøbstype

28

Journal number %1 does not exist.

Kladdenummer %1 findes ikke.

29

Configuration templates

Konfigurationsskabeloner

30

Unit symbol

Enhedssymbol

31

Filter range

Filterinterval

32

Deletion has been canceled

Sletningen er annulleret

33

BOM line

Styklistelinje

34

Job card

Jobkort

35

Scrap percentage

Spildprocent

36

User group

Brugergruppe

37

Min. order quantity

Min. ordreantal

38

State for delivery

Leveringsstat

39

Setup category

Opstillingsart

40

Run time category

Procestidsart

41

Item posting

Varebogføring

42

Address format

Adresseformat

43

Document references

Dokumentreferencer

44

Form note

Formularbemærkning

45

Sales tax payment version

Momsafregningsversion

46

Material consumption

Materialeforbrug

47

Charges value

Gebyrværdi

48

Settlement account

Afregningskonto

49

Reporting year

Rapporteringsår

50

Original document

Originaldokument

51

ISO

ISO

52

Planned-order reference

Forslagsreference

53

Balance control accounts

Saldokontrolkonti

54

Sales price model

Salgsprismodel

55

Master plan

Behovsplan

56

Colors

Farver

57

Common

Fælles

58

Elapsed time

Tidsforbrug

59

Sub-BOM

Understykliste

60

Subroute

Underrute

61

Quotation status

Tilbudsstatus

62

Level of education

Uddannelsesgrad

63

Sequence

Sekvens

64

Position of trust

Tillidshverv

65

Absence registrations

Fraværsregistreringer

66

Absence setup

Fraværsopsætning

67

Definition

Definition

68

WIP issue

IGVA-afgang

69

Payroll category

Lønart

70

Employee leave

Medarbejderorlov

71

Base payroll

Grundløn

72

Emergency contact

Kontakt i nødstilfælde

73

Declined

Dårligere

74

Service distribution

Ydelsesfordeling

75

Data record not found

Dataposten blev ikke fundet

76

Offset transaction dimension

Modposteringsdimension

77

Dimension balance

Dimensionssaldo

78

Flexible plan costs

Fleksible planomkostninger

79

Target costs

Målomkostninger

80

Display setup

Visningsopsætning

81

Credit account

Kreditkonto

82

Modeling tree

Modelleringstræ

83

Variable group

Variabelgruppe

84

Interest journal

Rentejournal

85

Pro forma invoice

Proformafaktura

86

Compare

Sammenlign

87

Percentage of completion

Færdiggørelsesgrad

88

Project information

Projektoplysninger

89

Pallet

Palle

90

Period frequency

Periodefrekvens

91

Suffix

Suffiks

92

No access

Ingen adgang

93

m2

m2

94

Shows expense transactions for the project.

Viser udgiftsposteringer for projektet.

95

Posting validation

Bogføringsvalidering

96

Remitted amount

Remitteret beløb

97

Quarantine order

Karantæneordre

98

Invoice pool

Fakturapulje

99

Payment currency

Betalingsvaluta

100

Shipment batch

Ekspeditionsbatch

101

Online time

Onlinetid

102

Shows item transactions for the project.

Viser vareposteringer for projektet.

103

Negotiable instrument

Omsætningspapir

104

Diskette accompanying note

Diskettefølgeseddel

105

Brief country or region description

Kort lande-/regionsbeskrivelse

106

Credit note amount box 49

Kreditnotabeløb - Rubrik 49

107

Revenue hour rate

Indtægtsrate pr. time

108

Gross margin hour rate

Bruttoavancerate pr. time

109

Value-added hour rate

Værditilvækstrate pr. time

110

Project statement

Projektregnskab

111

Campaign target

Kampagnemål

112

Business classifications

Erhvervssektorer

113

Member of

Medlem af

114

Sales responsible

Salgsansvarlig

115

Residence foreign country/region

Bopæl i udlandet

116

Direction

Vej

117

Reference lot

Referenceparti

118

Item relation

Varerelation

119

Invoice register

Godkendelseskladde

120

Show pop-ups

Vis pop op-vinduer

121

Delivery date control

Leveringsdatokontrol

122

Transfer batch

Overførselsbatch

123

Excluded

Udelukket

124

PRODCOM

PRODCOM

125

Weekly

Ugentlig

126

findKeys

findKeys

127

Item price

Varepris

128

Subtype

Undertype

129

Resource groups

Ressourcegrupper

130

Sold

Solgt

131

Job start date

Dato for start af jobbet

132

Specify format of the input file

Angiv format for inputfilen

133

Item arrival

Varemodtagelse

134

Real

Kommatal

135

Accommodation type

Tilpasningstype

136

Update conflicts

Opdater konflikter

137

Group name

Gruppenavn

138

Inventory invoice remainder

Fakturarest for lager

139

SSRS report view

SSRS-rapportvisning

140

Preparer

Preparer

141

Prepared

Forberedt

142

Shipment reservation sequences

Rækkefølger for forsendelsesreservationer

143

Credit card import - folder

Kreditkortimport - Mappe

144

Deselects all check boxes

Rydder alle afkrydsningsfelter

145

Revenue accrual for projects

Indtægtsperiodisering for projekter

146

Adjustment reference ID

Id for reguleringsreference

147

Card holder

Kortholder

148

Customer credit cards

Debitorkreditkort

149

Integration type

Integrationstype

150

Where-used

Indgår-i

151

Record ID of reference transaction.

Post-id på referenceposten.

152

Edit the selected contact record

Rediger den valgte kontaktpersonpost

153

Budget control

Budgetstyring

154

Balance type

Saldotype

155

Communicate

Kommuniker

156

Letters and notes

Breve og noter

157

Period templates

Periodeskabeloner

158

Receipt location

Modtagelseslokalitet

159

Funding type

Finansieringstype

160

Dimension code set

Dimensionskodesæt

161

Product details

Produktdetaljer

162

List of confirmed sales agreement journals

Liste med bekræftede salgsaftalekladder.

163

Order of precedence:

Prioriteret rækkefølge:

164

Advanced rule structures

Avancerede regelstrukturer

165

Job list

Jobliste

166

Product configuration model

Produktkonfigurationsmodel

167

Forecast reduction

Budgetreduktion

168

Summary

Summarisk

169

Paid

Betalt

170

Inventory forecast

Lagerbudget

171

Invoice specification

Fakturaspecifikation

172

Scheduling status

Planlægningsstatus

173

Department number.

Afdelingsnummer.

174

Load diskette with payments

Indlæsning af diskette med betalinger

175

Owner is a service veteran

Ejeren er en tjenesteveteran

176

Collection letter job

Rykkerkørsel

177

Category information

Kategorioplysninger

178

Released products

Frigivne produkter

179

Safety margin

Sikkerhedsmargen

180

Standard order quantity

Standardordreantal

181

Specified

Specificeret

182

Administrator

Administrator

183

Configuration

Konfiguration

184

Total costs

Totalomkostninger

185

Set up the ledger posting table

Opret finanskonteringstabel

186

Transaction voucher number

Posteringens bilagsnummer

187

Inventory model

Lagermodel

188

List code

Listekode

189

Date interval

Datokode

190

Highest balance

Højeste saldo

191

Average invoice

Gennemsnitlig faktura

192

Woman owner

Kvindeejet

193

Journal control

Kladdekontrol

194

Batch processing

Batchbehandling

195

Property value

Egenskabsværdi

196

Work in process

Igangværende arbejde

197

Coverage group

Disponeringsgruppe

198

Reporting date

Rapporteringsdato

199

Auto-generated

Auto-genereret

200

Cross-reference

Krydsreference

201

Show report transactions

Vis rapporteringsposter

202

Include transaction?

Skal posten medregnes?

203

Req. quantity

Behovsantal

204

3D layout

3D-layout

205

Application object layer

Applikationsobjektlag

206

Account relation

Kontorelation

207

Configuration

Konfigurering

208

AOT

AOT

209

Browse...

Gennemse...

210

Recruitment

Rekruttering

211

Organization

Organisation

212

Hire

Ansæt

213

Professional experience

Erhvervserfaring

214

Internal note

Intern note

215

View customer activities

Vis kundeaktiviteter

216

Application status

Ansøgningsstatus

217

Report title

Rapporttitel

218

Erstellungsdatum

Erstellungsdatum

219

Target level

Målniveau

220

Passed

Bestået

221

Register

Tilmeld

222

Retirement

Pension

223

Employee: %1

Medarbejder: %1

224

Hotel

Hotel

225

Experience

Erfaring

226

Refresh form view.

Opdater formtypeopsætning.

227

Transaction control

Posteringskontrol

228

Dimensions group

Dimensionsgruppe

229

Allocation dimension

Tildelingsdimension

230

Cost splitting

Omkostningssplitning

231

Task group

Opgavegruppe

232

Free text

Fri tekst

233

Transfers

Omposteringer

234

Period journal

Periodisk kladde

235

Raw registrations

Rå registreringer

236

Print reports

Udskrivning af rapporter

237

Fix error

Ret fejl

238

Reread

Genlæsning

239

Edit forecast transactions

Rediger budgetposter

240

Sort code

Sorteringskode

241

Transaction has been changed.

Posteringen er ændret.

242

Page range

Sideafgrænsning

243

Comparison

Sammenligning

244

Mandatory dimensions

Tvungne dimensioner

245

Autoreport

Autorapport

246

Address abbreviation

Adresseforkortelse

247

Backorder date

Restordredato

248

Invoice turnover report

Fakturaomsætningsrapport

249

Sales charges

Salgsgebyrer

250

gal

gal

251

Ledger account types for cost price.

Finanskontotyper for kostpris.

252

Payment step process

Betalingstrinsforløb

253

Automatic summary

Automatisk samling

254

Security

Sikkerhed

255

Purchase duty

Indkøbsafgift

256

Breakdown of voucher

Opdeling af bilag

257

Trace output is written in the message window.

Sporingsoutput skrives i meddelelsesvinduet.

258

Void

Nedlæg

259

Entry

Inddatering

260

Calculator for units

Enhedsomregner

261

Summary

Opsummering

262

Exchange rate date

Valutakursdato

263

Undo

Fortryd

264

Materials

Materialer

265

Import format

Importformat

266

Number of units for the transaction line

Antal enheder til posteringslinjen

267

Central bank purpose code

Formålskode for centralbank

268

Display principle

Visningsprincip

269

Hour transactions

Timeposter

270

Registration numbers

Registreringsnumre

271

Form sorting parameters

Formsorteringsparametre

272

Closing date prior year

Ultimodato - forrige år

273

Bill of exchange journal

Vekseljournal

274

Promissory note journal

Egenvekseljournal

275

Recalculation

Efterberegning

276

Event type

Hændelsestype

277

Vendor reference

Leverandørreference

278

Invoice information

Fakturaoplysninger

279

Journal page

Journalside

280

Fee transactions

Gebyrtransaktioner

281

Customer payment proposal

Debitorbetalingsforslag

282

Tax base amount box 81

Momsgrundlagsbeløb - Rubrik 81

283

Context

Kontekst

284

Cost accounted consumption

Efterkalkuleret forbrug

285

Reference text

Referencetekst

286

Division

Division

287

Report period start date

Rapportperiodens startdato

288

Sales tax period

Momsperiode

289

Personal title

Titulering

290

Success

Succes

291

Document type:

Dokumenttype:

292

Wrong check digit in payment identification

Fejl i checkciffer i betalingsidentifikation

293

Adjustment date

Reguleringsdato

294

Type of Tax 1099 form

1099-blankettype

295

Scroll one day forward.

Rul en dag fremad.

296

Tree view

Trævisning

297

Item tagging

Varemærkning

298

Transaction time

Posteringsklokkeslæt

299

Service subscription

Serviceabonnement

300

User relations

Brugerrelationer

301

Delete selection

Slet udvægelse

302

Data export tables

Dataeksporttabeller

303

Export path

Eksportsti

304

Quantity criteria for discount

Mængdekriterium for rabat

305

Statement

Opgørelse

306

Date approved

Godkendelsesdato

307

Utilization rate

Udnyttelsesgrad

308

Direct manufacturing

Direkte fremstilling

309

Role center

Rollebaseret område

310

Trimester

Trimester

311

Communication details

Kommunikationsoplysninger

312

Replacement order

Erstatningsordre

313

Critical on-hand inventory

Kritisk disponibel lagerbeholdning

314

Source company

Kilderegnskab

315

View campaign process details

Vis procesdetaljer for kampagne

316

Print site

Udskriftslokation

317

Sales person

Salgsmedarbejder

318

Address book

Adressebog

319

Entry

Indtastning

320

Company range

Regnskabsafgrænsning

321

Item sampling

Vareprøve

322

Test variables

Testvariabler

323

Quarantine zone

Karantænezone

324

Quality associations

Kvalitetstilknytninger

325

Quality charges

Kvalitetsgebyrer

326

Non conformance tag

Uoverensstemmelsesmærkat

327

Rating models

Rangeringsmodeller

328

Read

Læst

329

Shipping charges

Forsendelsesgebyrer

330

Range utilization

Rammeudnyttelse

331

Policy type

Politiktype

332

Ethnic origin

Etnisk oprindelse

333

Identification type

Identifikationstype

334

Interest note date

Rentenotadato

335

Dimension code

Dimensionskode

336

Case description

Sagsbeskrivelse

337

Case category

Sagskategori

338

Asset number

Anlægsaktivnummer

339

Purchase agreement order

Købsaftaleordre

340

View customer statistics

Vis debitorstatistik

341

Allocate

Alloker

342

Customer aging snapshot

Aldersfordelt øjebliksbillede for kunde

343

Pick list

Plukkeliste

344

Vendor payment groups

Kreditorbetalingsgrupper

345

Collections status

Rykkerstatus

346

Tolerance percentage variance between purchase order charges and invoice charges

Toleranceprocentafvigelse mellem indkøbsordregebyrer og fakturagebyrer

347

Funding rules

Finansieringsregler

348

Catalog policy rule

Katalogpolitikregel

349

Navigation category products view

Navigationskategoriens produktvisning

350

Phonetic name

Fonetisk navn

351

Scrap account

Spildkonto

352

Operation failed

Handlingen lykkedes ikke

353

Period balances

Periodesaldi

354

Cause

Årsag

355

Futures

Terminer

356

Collection letter journal

Rykkerjournal

357

Cost groups

Kostprisgrupper

358

Principle

Princip

359

Customer balance

Debitorsaldo

360

Invoice proposal

Fakturaforslag

361

Fee account

Gebyrkonto

362

Use cost price by variant

Brug kostpris efter variant

363

Post journal

Bogfør kladde

364

Interest calculation

Renteberegning

365

Account totals

Kontosummer

366

Arrival

Indlevering

367

Route transactions

Ruteposteringer

368

Project - invoice

Projekt - Faktura

369

More

Mere

370

Route number

Rutenummer

371

Process qty.

Procesantal

372

Sequence

Forløb

373

Price quantity

Prisantal

374

Order administrator

Ordrebehandler

375

Origin of transaction.

Transaktionens oprindelse.

376

Has the journal been reported as ready?

Er kladden klarmeldt?

377

Reopen

Åbn igen

378

Mandatory warehouse

Tvunget lagersted

379

Multiline discount percentage

Samkøbsrabatprocent

380

Document types

Dokumenttyper

381

Actual start date

Faktisk startdato

382

Quantity category

Antalsart

383

Packing slip journal

Følgeseddelkladde

384

Purchase invoice

Indkøbsfaktura

385

Customer requisition

Debitorrekvisition

386

Route level

Ruteniveau

387

Counter

Tæller

388

Freeze

Låsning

389

1099 box

Rubrik i 1099

390

Exclude

Udelades

391

Document management

Dokumentstyring

392

Summary purchase

Samleindkøb

393

Underline amount

Understreg beløb

394

January

Januar

395

February

Februar

396

March

Marts

397

April

April

398

May

Maj

399

June

Juni

400

July

Juli

401

August

August

402

September

September

403

October

Oktober

404

November

November

405

December

December

406

Ledger journal

Finansjournal

407

Base price

Basispris

408

Liability

Passiv

409

Summary update for

Samleopdatering på

410

HTML

HTML

411

Production parameters

Produktionsparametre

412

Logon date

Logondato

413

History on update

Opdateringshistorik

414

Weekends

Weekender

415

Tree structure

Træstruktur

416

Template file

Skabelonfil

417

Method name

Metodenavn

418

Invoice text

Fakturatekst

419

With futures messages

Terminssat

420

Show selected transactions

Vis markerede posteringer

421

Page layout

Sidelayout

422

Block

Blokering

423

Period of validity

Gyldighedsperiode

424

Credit available

Friværdi

425

Instructor

Instruktør

426

Commodity name

Varenavn

427

Benefit

Frynsegode

428

Picture

Billede

429

Constraint-Based product configuration models

Begrænsningsbaserede modeller til produktkonfiguration

430

Full-time equivalent

Fuldtidsækvivalent

431

Waiting list

Venteliste

432

Entry interval

Posteringsinterval

433

Answer report

Svarrapport

434

Questionnaire statistics

Spørgeskemastatistik

435

Advanced rules

Kontoregler

436

Job template

Stillingsskabelon

437

Archive

Arkiv

438

Labor unions

Fagforeninger

439

Contact's telephone number

Telefonnummer til kontaktperson

440

Absence request

Anmodning om fravær

441

Application basket

Ansøgningsgruppe

442

Cost calculation

Omkostningsberegning

443

Cost balances

Omkostningssaldi

444

Cost budget

Omkostningsbudget

445

Service distribution lines

Ydelsesfordelingslinjer

446

Special calculation

Specialberegning

447

Time and attendance

Tid og fremmøde

448

24-hour period start

Døgnstart

449

Flex correction

Flekskorrektion

450

Standard profile

Standardprofil

451

Flex minimum

Fleksminimum

452

Flex maximum

Fleksmaksimum

453

Profile time

Profiltid

454

Overtime allocation

Overtidsfordeling

455

Pay adjustment

Lønjustering

456

Start day

Startdag

457

Return value

Returværdi

458

Transfer customer information?

Skal debitoroplysningerne overføres?

459

Discontinue date

Gælder til

460

Period status

Periodestatus

461

Project parameters

Projektparametre

462

Starting value

Startværdi

463

Handling status

Ekspeditionsstatus

464

Inventory order

Lagerordre

465

Estimated

Estimeret

466

Find

Find

467

Comments

Kommentarer

468

Detailed due day list

Detaljeret forfaldsliste

469

Sales tax reporting codes

Momsrapporteringskoder

470

Registration currency

Registreringsvaluta

471

The expense category for the transaction.

Udgiftskategorien for transaktionen.

472

Field setup

Feltopsætning

473

Presentation type

Præsentationstype

474

mm

mm

475

ft

ft

476

yd

yd

477

oz

oz

478

qt

qt

479

Compile error: %1

Kompileringsfejl: %1

480

Cost price currency

Kostprisvaluta

481

Reporting batch

Rapporteringsbatch

482

Net requirements

Nettobehov

483

Transaction reorganizing

Transaktionsreorganisering

484

Sales origin

Ordreoprindelse

485

Update item quantity

Opdatering af vareantal

486

County for delivery

Leveringsregion

487

Project Copy Wizard

Guiden Projektkopiering

488

Purchase duty reporting

Indkøbsafgiftsrapportering

489

Presentations

Præsentationer

490

Sales tax book

Momsbog

491

Counting statistics

Optællingsstatistik

492

Style sheets

Typografiark

493

Specifies the type of control period update.

Angiver typen af kontrolperiodeopdatering.

494

Customer free text invoice

Debitorfritekstfaktura

495

Tag counting

Mærkatoptælling

496

Borders

Rammer

497

Group totals

Gruppetotaler

498

Supply performance

Leveringsydelse