AX_terms_2 Flashcards Preview

Danish > AX_terms_2 > Flashcards

Flashcards in AX_terms_2 Deck (499):
1

Visibility

Synlighed

2

Length

Længde

3

Calculation number

Kalkulationsnummer

4

Fixed asset statement rows

Opgørelsesrækker for anlægsaktiver

5

Balances

Saldi

6

Density

Massefylde

7

Age

Alder

8

Statistics group

Statistikgruppe

9

Transaction type

Konteringstype

10

Cost center

Bærer

11

Adjustment trace

Justeringsspor

12

Tax invoice

Momsfaktura

13

Production unit

Produktionsenhed

14

Print footer text

Udskriv sidefodstekst

15

Leads

Potentielle kunder

16

Other

Andre

17

Payment format

Betalingsformat

18

Inv

Fak.

19

Interest

Renter

20

ABC-code carrying cost

ABC-kode for lagerbindingsomkostninger

21

Customer invoice

Debitorfaktura

22

Birthday

Fødselsdag

23

Destination process

Destinationsproces

24

Project control

Projektopfølgning

25

Requirement

Krav

26

Attention

Attention

27

Update quantity

Opdatering af antal

28

Sales value

Salgsværdi

29

Valid

Gyldig

30

Level date

Niveaudato

31

Write to file %1.

Skriv til fil %1.

32

Bar code setup

Stregkodeopsætning

33

Reporting currency

Rapporteringsvaluta

34

Payment account

Betalingskonto

35

Job description

Jobbetegnelse

36

Standard time

Normaltid

37

Contact ID

Kontakt-id

38

Customer number

Kundenummer

39

Average

Gennemsnit

40

Start time delimiting the item

Starttidspunkt, der afgrænser posten

41

Inventory transactions

Lagertransaktioner

42

Per diem

Diæter

43

Transaction number

Posteringsnummer

44

Part payment

Delbetaling

45

Birth place

Fødselssted

46

Date of settlement

Udligningsdato

47

Illegal date interval

Ugyldigt datointerval

48

Dispatch

Ekspedition

49

Payment transactions

Betalingstransaktioner

50

Net cash flow

Nettopengestrøm

51

Payment status

Betalingsstatus

52

Role

Rolle

53

Charge

Belast

54

Pipeline

Pipeline

55

Closing transactions

Afslutningsposter

56

With children

Inklusive underordnede

57

Value-added

Værditilvækst

58

Purchase unit

Købsenhed

59

Modifications in field

Ændringer i felter

60

Normal

Normal

61

Case process

Sagsproces

62

Form setup

Formularopsætning

63

Show the Infolog on the processed estimate

Vis infologgen på behandlet estimat

64

Search

Søg

65

Delegate approval for journal

Stedfortrædergodkendelse for kladde

66

Sales tax specification

Momsspecifikation

67

Calculation type

Kalkulationstype

68

Vendor %1 is stopped.

Kreditor %1 er spærret.

69

Review

Evaluer

70

Futures message

Terminssætning

71

Primary operation is not specified.

Primæroperationen er ikke angivet.

72

Route card

Rutekort

73

Quotation lines

Tilbudslinjer

74

Case ID

Sags-id

75

Requirement date

Behovsdato

76

Scrap

Spild

77

Request details

Anmodningsdetaljer

78

Print options

Udskriftskriterier

79

Operation name

Operationsbetegnelse

80

Invoicing name

Faktureringsnavn

81

Payment management

Betalingsstyring

82

Group

Sammenlæg

83

Fixed percentage

Fast procentdel

84

Selected

Udvalgt

85

Complete

Komplet

86

Pallet transports

Palletransporter

87

Milestone

Milepæl

88

Minority owned

Minoritetsejet

89

Price update

Prisopdatering

90

Monitor

Overvågning

91

Costing type

Efterkalkulationstype

92

General information

Generelle oplysninger

93

Internet address

Internetadresse

94

Transfer from reserve

Overførsel fra reserve

95

Remainder

Restbeløb

96

Class name

Klassenavn

97

Sales price of line per price unit

Linjens salgspris pr. prisenhed

98

Report lines

Rapportlinjer

99

Name details

Navnedetaljer

100

Expense purpose

Udgiftsformål

101

Journal type must be %1.

Kladdetypen skal være %1.

102

File %1 already exists.

Fil %1 findes allerede.

103

Operations scheduling

Grovplanlægning

104

Period start

Periodestart

105

Submodel

Undermodel

106

Deadlock detected

Deadlock er opfanget

107

Overtime

Overtid

108

Capital

Kapital

109

Access denied to menu item: %1

Adgang nægtet til menupunktet: %1

110

Organization number

Organisationsnummer

111

Attention information

Attentionoplysninger

112

The primary view to sort the transactions

Den primære sorteringsvisning af posteringerne

113

Print Intra-Community invoice

Udskriv intra-EU-faktura

114

Transfer number

Flytteordrenummer

115

Financial activities

Finansaktiviteter

116

Personal details

Personoplysninger

117

Minimum payment date

Dato for minimumsbetaling

118

Name of company accounts

Regnskabsnavn

119

Pay time

Løntid

120

Associated payment attachment

Tilknyttet betalingsbilag

121

Provision for reserve

Henlæggelse af midler

122

Continue?

Ønsker du at fortsætte?

123

Settlements

Udligninger

124

Simulation

Simulering

125

Array index is out of bounds

Arrayindekset er uden for grænse

126

Assistant

Assistent

127

Accounting date

Regnskabsdato

128

Report as finished journal

Færdigmeldingskladde

129

Accumulated total of periods

Akkumuleret sum af perioderne

130

Service object

Seriviceobjekt

131

Company accounts specific

Regnskabsspecifik

132

Blocked

Blokeret

133

Finish

Færdiggørelse

134

Cash flow forecasts

Likviditetsbudgetter

135

Product model group

Produktmodelgruppe

136

Change the model?

Skal modellen ændres?

137

Information

Oplysning

138

Agreement classification

Aftaleklassifikation

139

Completed

Fuldført

140

Output order

Udlagringsordre

141

Application routing

Ansøgningsrute

142

Period start date

Periodens startdato

143

Quality order

Kvalitetsordre

144

Unit price

Enhedspris

145

Budget reservations for encumbrances

Budgetreservation for behæftelser

146

Adjustment method

Justeringsmetode

147

Cost distribution

Omkostningsfordeling

148

Amount settled in foreign currency.

Udligningsbeløb i udenlandsk valuta.

149

Additional units

Supplerende enheder

150

Scrap

Kasseres

151

Total expense report amount

Samlet udgiftsbeløbsrapport

152

Variance amount

Afvigelsesbeløb

153

BOM unit

Styklisteenhed

154

Price list

Prisliste

155

Transaction data

Transaktionsdata

156

Header of line update

Hoved til linjeopdatering

157

Agenda

Agenda

158

Fees

Gebyrer

159

Code upgrade

Kildetekst-opgradering

160

Specifies inclusion in the time dimension.

Angiver medtagelse i tidsdimensionen.

161

Reporting period

Rapporteringsperiode

162

Tax type

Skattetype

163

Flushing principle

Varetrækprincip

164

Dimension No.

Dimensionsnr.

165

Posting status

Posteringsstatus

166

Terms and conditions

Vilkår og betingelser

167

Sales order table

Salgsordretabel

168

Invoice is no longer open

Fakturaen er ikke længere åben

169

Processing date

Afviklingsdato

170

Restore

Gendan

171

Note

Bemærkning

172

Service address

Serviceadresse

173

Name sequence

Navnerækkefølge

174

Packing weight

Emballagevægt

175

Agent

Agent

176

Node in model tree

Node i modeltræ

177

Labels

Labels

178

Cost accounts

Udgiftskonti

179

Daily

Daglig

180

Third party

Tredjepart

181

Project group

Projektgruppe

182

Interest code

Rentekode

183

Product type

Produkttype

184

Route jobs

Rutejob

185

Invalid table name

Ugyldigt tabelnavn

186

Tutorial

Selvstudium

187

Printer

Printer

188

Management

Behandling

189

Considered date

Vurderet den

190

Operation relation

Operationsrelation

191

Change

Forskyd

192

Amount type

Beløbstype

193

Frequency

Frekvens

194

Project revenue

Projektomsætning

195

Configuration

Variantkonfiguration

196

Accounting event

Regnskabshændelse

197

Shipping specification

Forsendelsesspecifikation

198

CN

KN

199

Item groups

Varegrupper

200

Database

Database

201

Row name

Rækkenavn

202

Course participants

Kursusdeltagere

203

Parent calls

Overordnede kald

204

Carrier information

Fragtmandsoplysninger

205

Net difference

Nettodifference

206

Processing time

Afviklingstid

207

The description of the component's attribute

Beskrivelsen af komponentens attribut

208

File information

Filoplysning

209

Relation type

Relationstype

210

Pending

Afventer

211

Half year

Halvår

212

Prepaid

Forudbetalt

213

Costs variable

Omkostninger, variable

214

Reporting code

Rapporteringskode

215

Payment lines

Betalingslinjer

216

Person

Person

217

Payment day

Betalingsdag

218

Updating...

Opdaterer...

219

Packing material code

Emballagekode

220

Deadline

Frist

221

Calculation transactions

Beregningsposteringer

222

Error in field-definition record

Fejl i feltdefinitionspost

223

Name of contact.

Kontaktpersonens navn.

224

Electronic timecard

Elektronisk timeseddel

225

Product model number

Produktmodelnummer

226

Card type

Korttype

227

Line description

Linjebeskrivelse

228

Adjustment tree setup

Indstil justeringstræ

229

Workflow

Arbejdsgang

230

Trial balance

Råbalance

231

Course instructors

Kursusinstruktører

232

Reactivate

Genaktiver

233

Invoice control

Fakturastyring

234

Document handling

Dokumentoversigt

235

Currency code must be specified

Valutakode skal angives.

236

Optional

Valgfri

237

Name or company name of the invoice address

Faktureringsadressens navn eller firmanavn

238

Calculation

Udregning

239

Deselect all

Slå alle fra

240

Warehouse management

Lokationsstyring

241

Suspended

Suspenderet

242

Bank transaction type

Bankposttyper

243

Cost categories

Omkostningskategorier

244

Instruction key

Instruktionskode

245

Giro account

Girokonto

246

Profile group

Profilgruppe

247

Our ref.

Vores ref.

248

Left

Venstre

249

Inventory journal

Lagerkladde

250

Course confirmation

Kursusbekræftelse

251

Voucher series

Bilagsserie

252

In/Out

Retning

253

Reconciled

Afstemt

254

The balance in the accounting currency

Saldoen i regnskabsvaluta

255

Balance

Restværdi

256

Failed to find step.

Trinnet kunne ikke findes.

257

Bank reconciliation

Bankafstemning

258

Employed

Ansat

259

Setup name

Opsætningsnavn

260

Current

Løbende

261

Reimbursement

Refusion

262

Fiscal LIFO reporting group

Finansiel LIFO-rapporteringsgruppe

263

More info...

Flere oplysninger...

264

Certificate of analysis

Analysecertifikat

265

Task description

Opgavebeskrivelse

266

Source criteria

Kildekriterier

267

Hierarchies

Hierarkier

268

Elimination date is before project date

Elimineringsdato ligger før projektdato

269

Deduction

Fradrag

270

Name of journal

Kladdenavn

271

Returned order

Returordre

272

Simple

Simpel

273

Action quantity

Aktionsantal

274

Job status

Jobstatus

275

External item number

Eksternt varenummer

276

Route type

Rutetype

277

Structure

Opbygning

278

Purchase requisition import document

Importdokument for indkøbsrekvisition

279

Remittee currency

Modtagervaluta

280

Terms

Betingelse

281

Dialog

Dialog

282

Dummy

Dummy

283

Consumption calculation

Forbrugsberegning

284

Prompt

Prompt

285

Related accounts

Relaterede konti

286

Flex overview

Fleksoversigt

287

Certificate type

Certifikattype

288

Default size

Standardstørrelse

289

Operation

Operation

290

View subledger journal lines for the transaction

Vis reskontrokladdelinjer til transaktionen

291

Capacity reservations

Kapacitetsreservationer

292

Compile

Kompiler

293

Adjusted amount origin

Reguleret grundlagsbeløb

294

Boolean

Boolesk

295

Organization unit

Organisationsenhed

296

create

create

297

Previous

Forrige

298

Edit script

Rediger script

299

Cost line

Omkostningsbasis

300

Line description

Betegnelse for linjen.

301

Unsupported metadata source %1.

Ikke-understøttet metadatakilde %1.

302

Create event kanbans

Opret hændelseskanbans

303

Action message

Aktionssætning

304

Project details

Projektdetaljer

305

Track new transactions

Spor nye transaktioner

306

The field value is too long %1

Feltværdien er for lang %1

307

Payment order

Betalingsordre

308

Error log

Fejllog

309

Segment

Segment

310

Other base data

Øvrige stamdata

311

Record level security

Postbaseret sikkerhed

312

Sent

Sendt

313

Column group 1

Kolonnegruppe 1

314

Order information

Ordreoplysninger

315

Travel requisition lines

Rejserekvisitionslinjer

316

Kanban

Kanban

317

Cash discount date

Kasserabatdato

318

Application bookmarks

Ansøgningsbogmærker

319

Lower limit

Minimumgrænse

320

KPI list

KPI-oversigt

321

Policy rule type:

Politikregeltype:

322

Bold

Fed

323

Vendor invoice lines

Kreditorfakturalinjer

324

Sales tax payment

Momsafregning

325

Incl. in unit price

Inkl. i enhedspris

326

Budget costs

Budgetomkostninger

327

Vendor transactions

Kreditorposteringer

328

Payment control

Betalingskontrol

329

Print sales documents

Udskriv salgsdokumenter

330

Fee amount

Gebyrstørrelse

331

Change

Forskydning

332

Voucher date

Bilagsdato

333

BOM versions

Styklisteversioner

334

Depreciation books

Afskrivningsmodeller

335

Constant

Konstant

336

Ledger settlements

Finansudligninger

337

Test result

Testresultat

338

Columns

Kolonner

339

Release

Udlevering

340

Date range

Datoområde

341

Column display

Kolonnevisning

342

Synchronization status

Synkroniseringsstatus

343

Parent project

Overordnet projekt

344

Personal

Personligt

345

Acquisition date

Anskaffelsesdato

346

Split quantity

Splitantal

347

Default configuration

Standardvariant

348

read

read

349

Value models

Værdimodeller

350

Receive now

Modtag nu

351

Prefix

Præfiks

352

Posting definition

Bogføringsdefinition

353

Tree control

Trækontrol

354

Consumption depreciation

Forbrugsafskrivning

355

Cost control

Omkostningsstyring

356

Invoice address

Fakturaadresse

357

Budget balances

Budgetsaldi

358

Quarterly

Kvartårlig

359

Product receipts

Produktkvitteringer

360

Summary order

Samleordre

361

Performance goals

Performancemål

362

Environmental sustainability

Miljømæssig bæredygtighed

363

Ledger transactions in chronological order.

Finansposteringer sorteret kronologisk.

364

Order account

Bestillingskonto

365

Country/region for delivery

Leveringsland/-region

366

Adjustment

Justering

367

Computer name

Computernavn

368

Budget project expenses.

Budgetter projektudgifter.

369

File type

Filtype

370

Invoice voucher

Fakturabilag

371

Invoice remainder

Fakturarestmængde

372

Show zero lines

Vis nullinjer

373

Remaining quantity

Restantal

374

Age criterion for printing birthday

Alderskriterium for udskrift af fødselsdag

375

Dispatching

Jobplanlægning

376

Vendor invoice declaration

Kreditorfakturadeklaration

377

Explosion

Udfoldning

378

Maintain cost rates

Bevar omkostningssatser

379

Compress

Komprimer

380

Ledger account number

Finanskontonummer

381

Row

Række

382

Return

Returnering

383

Locally owned

Lokalt ejet

384

Competence date

Kompetencedato

385

Operating unit

Driftsenhed

386

Timesheet

Timeseddel

387

Customers

Kunder

388

Available fields

Tilgængelige felter

389

Assessment date

Opgørelsesdato

390

Stop

Stop

391

Release order lines

Aftræksordrelinjer

392

Piecework

Akkord

393

Password

Adgangskode

394

The relation record is missing

Relationsposten mangler

395

Control

Styring

396

Settle account

Afregn konto

397

Bank name

Banknavn

398

On-hand

Varebeholdning

399

Count unit

Tælleenhed

400

Sales order confirmations

Bekræftelser af salgsordre

401

Service

Ydelse

402

Skill type

Færdighedstype

403

Cost hour rate

Omkostningsrate pr. time

404

Module type

Modultype

405

Expense forecast

Udgiftsbudget

406

Depth

Dybde

407

Vendor suggestions

Kreditorforslag

408

Picking route

Plukrute

409

Absence codes

Fraværskoder

410

Probability

Sandsynlighed

411

Bank remittance

Bankremittering

412

Reference table values

Referencetabelværdier

413

Offset account type

Modkontotype

414

Executed by

Udført af

415

Members

Medlemmer

416

Inventory management

Lagerstyring

417

Misc. delivery info

Div. leveringsoplysninger

418

Firm

Autoriser

419

Version control parameters

Versionskontrolparametre

420

Publish

Publicer

421

Current

Nuværende

422

Signature

Underskrift

423

Correct answer

Rigtigt svar

424

Right

Højre

425

Inventory journal lines

Lagerkladdelinjer

426

Modeling variables

Modelvariabler

427

Job scheduling

Finplanlægning

428

Release

Frigivelse

429

User information

Brugeroplysninger

430

Cost accounting

Omkostningsregnskab

431

Select printing format and printer setup

Vælg udskriftsformat og printeropsætning

432

Project name

Projektnavn

433

Anniversaries

Jubilæer

434

Allocation totals

Tildelingstotaler

435

Certification type

Certificeringstype

436

Standard cost

Standardomkostning

437

Modify

Modificer

438

Following payment schedule has been agreed

Der er indgået følgende betalingsplan

439

Field name

Feltnavn

440

Break time

Pausetid

441

Basic plan costs

Basisplanomkostninger

442

Notification to the central bank

Anmeldelse til Nationalbanken

443

Last settlement voucher company

Firmakonto til sidste afstemningsbilag

444

Qualifying process

Kvalificerende proces

445

Duplicate

Dupliker

446

Rule

Regel

447

Bridging account

Mellemkonto

448

Archive directory

Arkivbibliotek

449

Invoice details

Fakturadetaljer

450

Revenue accounts

Omsætningskonti

451

Remittance type

Remitteringstype

452

Warehouse %1 does not exist.

Lagersted %1 findes ikke.

453

Dimension not present

Dimension er ikke til stede

454

Sales tax totals

Momstotaler

455

Payment positioning

Betalingspositionering

456

Project layout - rows

Projektlayout - Rækker

457

Elimination

Eliminering

458

Gender

Køn

459

Rate

Sats

460

Report name

Rapportnavn

461

Accrual

Periodisering

462

State of origin

Oprindelsesstat

463

Bank transactions

Bankposteringer

464

Questionnaires

Spørgeskemaer

465

Estimate selection

Estimatvalg

466

Wage type

Løntype

467

Continue

Fortsæt

468

Activation date

Aktiveringsdato

469

Sales tax list

Momsliste

470

Minutes

Minutter

471

Log file name

Logfilnavn

472

Fiscal calendar

Regnskabskalender

473

Summary update parameters

Samleopdateringsparametre

474

Port

Havn

475

Check number

Checknummer

476

Reference quantity

Referencemængde

477

Vendor disbursement

Kreditorbetaling

478

Default color

Standardfarve

479

Transaction type

Posttype

480

Applications

Ansøgninger

481

Ledger parameters

Finansparametre

482

Third-party shipping address

Tredjepartsforsendelsesadresse

483

Institution

Uddannelsessted

484

Service task

Serviceopgave

485

Staged

Stadieinddelt

486

Planned orders

_Ordreforslag

487

Bottom

Bund

488

Country/region %1 does not exist

Land/region %1 findes ikke

489

Customer invoice journal

Debitor fakturajournal

490

Item coverage

Varedisponering

491

Move

Flyt

492

Change account?

Skal konto ændres?

493

Absence status

Fraværsstatus

494

Source process

Kildeproces

495

Quality

Kvalitet

496

Gross weight

Bruttovægt

497

End time

Sluttid

498

Main

Hoved

499

Supply forecast

Forsyningsprognose