AX_terms_4 Flashcards Preview

Danish > AX_terms_4 > Flashcards

Flashcards in AX_terms_4 Deck (499):
1

Export format

Eksportformat

2

BOM designer

Styklistedesigner

3

Fixed asset groups

Anlægsaktivgrupper

4

Acquisition adjustment

Anskaffelsesregulering

5

Depreciation adjustment

Afskrivningsregulering

6

Backorders

Restordrer

7

Finland

Finland

8

Record templates

Postskabeloner

9

IBAN

IBAN

10

Italy

Italien

11

On order

I bestilling

12

Packing material transactions

Emballageposteringer

13

Collection letter code

Rykkerkode

14

Country/region key

Lande-/regionsnøgle

15

Chapter no. in index of the goods

Kapitelnummer i vareindeks

16

Pricing

Prissætning

17

Bill group

Vekselgruppe

18

Parameter ID

Parameter-id

19

Duty

Afgift

20

Transfer order lines

Flytteforslagslinjer

21

Address file

Adressefil

22

Follow-up date

Opfølgningsdato

23

Subcampaigns

Underkampagner

24

Call back

Tilbagekald

25

Campaign selections

Kampagnevalg

26

Competitor group

Konkurrentgruppe

27

Campaign group

Kampagnegrupper

28

Main contact

Hovedkontaktperson

29

Chain

Kæde

30

Service type

Servicetype

31

Worker tasks

Arbejderopgaver

32

Billing information

Faktureringsoplysninger

33

Documentation

Dokumentation

34

Job is finished

Jobbet er færdigt

35

Mode

Måde

36

Alert me for

Påmind mig i

37

Microsoft Dynamics AX report folder

Rapportmappe i Microsoft Dynamics AX

38

Cash discount received.

Realiseret kasserabat.

39

Document log

Dokumentlog

40

Queue name

Kønavn

41

Development

Udvikling

42

Sales purchase cycle for vendors

Salgs/indkøbscyklus for leverandører

43

Overwrite from template project.

Overskriv fra skabelonsprojekt.

44

Field type

Felttype

45

Travel locations

Rejselokationer

46

Cash inflows received from sale of goods

Indgående pengestrømme fra varesalg

47

Hierarchy tree

Hierarkitræ

48

Customer packing slips

Debitorfølgesedler

49

Cost group type

Kostprisgruppetype

50

Return reason code groups

Årsagskodegrupper for returnering

51

Order picking

Ordrepluk

52

Quantity factor

Antalsfaktor

53

List view

Listevisning

54

Production overview

Produktionsoversigt

55

Indirect absorption offset

Modpostering ved indirekte overtagelse

56

Calculation date

Kalkulationsdato

57

Ledger elimination rule line

Elimineringsregellinje i Finans

58

Index

Indeks

59

Show summary bar

Vis resumelinje

60

Purchase requisition line

Indkøbsrekvisitionslinje

61

Standard cost transactions

Standardomkostningsposter

62

Entered reply values

Angivne svarværdier

63

Shows information about the requisition line

Viser oplysninger om rekvisitionslinjen

64

Exclusive

Eksklusiv

65

Invoice matching

Fakturasammenholdelse

66

Reason comment

Årsagskommentar

67

Vendor profile

Leverandørprofil

68

Convert

Omregn

69

Move items to floor

Flyt varer til gulv

70

Number of transactions for arrivals

Antal posteringer for indførsel

71

Goal headings

Måloverskrifter

72

Total for report

Total for rapporten

73

Fill utility

Udfyldningsværktøj

74

Route details

Rutedetaljer

75

Variable award basis

Variabelt bonusgrundlag

76

Name of person

Personnavn

77

Factoring account

Factoring-konto

78

Account/Group number

Konto/gruppenummer

79

Project purchase orders

Projektindkøbsordrer

80

Car rental

Billeje

81

Merchant

Handlende

82

Books

Bøger

83

Ledger chart of accounts

Finanskontoplan

84

Invoice declaration

Fakturadeklaration

85

Date intervals

Datointervaller

86

Exchange

Veksling

87

Budget group

Budgetgruppe

88

Offset voucher

Modbilag

89

Marking

Afmærkning

90

Table restrictions

Tabelbegrænsninger

91

Counting list

Optællingsliste

92

Budget balance type

Budgetsalditype

93

Charges code

Gebyrkode

94

Inventory blocking

Lagerspærring

95

Invoice group

Fakturagruppe

96

Category friendly name

Brugervenligt navn for kategori

97

Collections activities

Rykkeraktiviteter

98

Kanbans

Kanbans

99

Scheduling parameters

Planlægningsparametre

100

Receipt number

Kvitteringsnummer

101

General journal account entry

Postering på en finanskladdekonto

102

Substance category

Substanskategori

103

Project funding source

Projektbevillingskilde

104

Policy parameters

Politikparametre

105

Copy charges

Kopiér gebyrer

106

Funding limits

Finansieringsloft

107

Charges conversion

Gebyrkonvertering

108

The main account number

Hovedkontonummeret

109

Asset qualification

Aktivkvalifikation

110

Upload a new catalog file.

Overfør en ny katalogfil.

111

Client

Klient

112

Quotation journal

Tilbudsjournal

113

Total sales tax deducted

Samlet trukket moms

114

Safety stock

Sikkerhedslager

115

Resource type

Ressourcetype

116

Unlimited

Uendelig

117

Element

Applikationsobjekt

118

Manager

Direktør

119

Minimum amount

Minimumsbeløb

120

Rounding form

Afrundingsform

121

Origin

Oprindelse

122

The name of the source table

Navnet på kildetabellen

123

Default order type

Standardordretype

124

Credit information

Kreditoplysninger

125

Invoice history and matching details

Fakturahistorik og tilsvarende detaljer

126

Product subtype

Produktundertype

127

Normal

Almindelig

128

Derived

Afledt

129

Orderer

Bestiller

130

Minimum limit

Minimumsgrænse

131

Calculation method

Beregningsmåde

132

Price calculation

Priskalkulation

133

Customer settlement

Debitorudligning

134

WWW address for Internet homepage

Internetadresse på hjemmeside

135

Closing accounts

Afslutningskonti

136

Period statistics

Periodestatistik

137

Costing voucher

Efterkalkulationsbilag

138

Rules

Regler

139

Example

Eksempel

140

ABC models

ABC-modeller

141

Allocation percentage

Fordelingsprocent

142

Descending

Faldende

143

Time fences

Tidshorisonter

144

Account reconciliation

Kontoafstemning

145

Document value

Dokumentværdi

146

Commission item group

Provisionsvaregruppe

147

Commission customer group

Provisionskundegruppe

148

Commission sales group

Provisionssalgsgruppe

149

Commission group

Provisionsgruppe

150

Price adjustment

Prisjustering

151

Item data

Varedata

152

Ledger transaction list

Finansposteringsliste

153

Default journal names

Standardkladdenavne

154

Special

Speciel

155

Customer bank accounts

Debitorbankkonti

156

Payments

Betalinger

157

Line below

Linje under

158

COD

Efterkrav

159

Cash payment

Kontantbetaling

160

Create or update translated text

Opret eller opdater oversatte tekster

161

Specify summation level

Specifikation af summeringsniveau.

162

Return action

Returhandling

163

Settlement period does not exist.

Afregningsperiode findes ikke.

164

Counting history

Optællingshistorik

165

Continuous

Ubrudt

166

Number selection is canceled.

Nummerudtagelsen er afbrudt.

167

Forecast plan

Hovedplan

168

Match case

Store/små bogstaver

169

Build number

Build-nummer

170

Usage data

Brugsdata

171

Sort order

Sorteringsrækkefølge

172

Application object type

Applikationsobjekttype

173

Translations

Oversættelser

174

Copy to clipboard

Kopier til Udklipsholder

175

Orientation

Orientering

176

Customer turnover

Kundeomsætning

177

Validate

Valider

178

Show graph

Vis grafik

179

Commodity codes

Varekoder

180

Reason code

Årsagskode

181

Project budget allocation

Projektets budgetfordeling

182

The number of planning periods

Antallet af planlægningsperioder

183

Rejection

Afslag

184

Loan

Udlån

185

Segment order

Segmentrækkefølge

186

Source requisition ID

Kilderekvisitions-id

187

Course description

Kursusbeskrivelse

188

Correspondence action

Korrespondanceaktion

189

Ausführungsdatum

Ausführungsdatum

190

Währung

Währung

191

Seniority date

Anciennitetsdato

192

Seniority

Anciennitet

193

Date criteria

Datoafgrænsning

194

Work days

Arbejdsdage

195

Income tax code

Indkomstskattekode

196

Income tax

Indkomstskat

197

Hotels

Hoteller

198

Position status

Stillingsstatus

199

Deselect

Fravælg

200

Cost type

Omkostningstype

201

Allocation line

Tildelingslinje

202

Labor

Arbejdsløn

203

Hierarchy name

Hierarkinavn

204

Report columns

Rapportkolonner

205

Reference tables

Referencetabeller

206

Plan values

Planværdier

207

Offset transaction reference

Modposteringsreference

208

Period calculation

Periodeberegning

209

Service budget

Ydelsesbudget

210

With trans. detail

Med posteringsdetaljer

211

Copy dimensions from the dimension table

Kopier dimensioner fra dimensionstabellen

212

Pay overtime

Lønovertid

213

Worker balances

Arbejdersaldi

214

Profile override

Profiloverstyring

215

Piecework groups

Akkordgrupper

216

Interrupted

Stoppet

217

Temporary group assignment

Midlertidig gruppetildeling

218

Action type

Aktionstype

219

Print the validation rules

Udskrivning af valideringsregler

220

Invalid variable name

Ugyldigt variabelnavn

221

Convert rule to program code

Konverter regel til programkode

222

Charges transactions

Gebyrposter

223

Adjustment to fixed cost price

Regulering til fast kostpris

224

Category relation

Kategorirelation

225

Inventory aisle

Lagergang

226

Pallet type

Palletype

227

Carrier name

Fragtmand

228

Handling unit

Materialehåndteringsenhed

229

Cartons

Kolli

230

Bank transaction groups

Bankposteringsgrupper

231

Forklift

Truck

232

Sales price = sales price *

Salgspris = salgspris*

233

Serial number dimension.

Serienummerdimension.

234

Registration amount

Registreringsbeløb

235

Table browser

Tabel-browser

236

Transactions on balance

Saldoens posteringer

237

Manufacturing date

Fremstillingsdato

238

Batches

Batchnumre

239

Bank groups

Bankgrupper

240

Specifies optional project transaction types.

Angiver mulige projekttransaktionstyper.

241

Backorder purchase lines

Restindkøbslinjer

242

External item description group

Ekstern varebeskrivelsesgruppe

243

Taxable

Pligtigt

244

Packing quantity

Emballagemængde

245

Handling

Ekspederes

246

Transaction journal

Posteringsjournal

247

Prices include sales tax

Priserne inkluderer moms

248

Eliminated

Elimineret

249

ml

ml

250

cl

cl

251

dl

dl

252

mg

mg

253

Interest date

Rentedato

254

Totaled

Summeret

255

File creation date

Filoprettelsesdato

256

Product catalog

Produktkatalog

257

Product description

Produktbeskrivelse

258

Basic

Basis

259

Purchase and sales agreement

Købs- og salgsaftale

260

Guest

Gæst

261

Web setup

Webopsætning

262

Sales tax box

Momsrubrik

263

Detail

Detail

264

Client type

Klienttype

265

Depreciation of prepayments

Afskrivning af forudbetalinger

266

Printer name

Printernavn

267

Execution time

Udførelsestid

268

Payment purpose codes

Betalingsformålskoder

269

Text format in BOM

Tekstformat i stykliste

270

Depreciation proposal

Afskrivningsforslag

271

Update

Update

272

Campaign items

Kampagnevarer

273

Level type

Niveautype

274

Preregistration of invoices without posting

Forudregistrering af fakturaer uden bogføring

275

Initials

Initialer

276

Zoom

Zoom

277

Operating

Betjening

278

Quantity returned

Antal returneret

279

Gantt chart

Gantt-diagram

280

The multiline discount percentage

Samkøbsrabatten i procent

281

Vendor code

Kreditorkode

282

Document categories

Dokumentkategorier

283

Fee journal

Gebyrkladde

284

Promissory note statistics

Egenvekselstatistik

285

Package appearance

Pakkeudseende

286

Project ID is mandatory

Projekt-id er obligatorisk

287

Timescale interval

Tidsskalainterval

288

Alternative cash discount account

Alternativ kasserabatkonto

289

Reclassification

Omgruppering

290

Advance

Fremskynd

291

Currency requirement

Valutabehov

292

Sorting date

Sorteringsdato

293

Section

Sektion

294

Voucher filter

Bilagsfilter

295

Cost project

Omkostningsprojekt

296

Reconciliation date

Afstemningsdato

297

Delivery reference

Leveringsreference

298

Contract value

Kontraktværdi

299

Dimension combinations

Dimensionskombinationer

300

Sales tax base

Momsgrundlag

301

Transaction category

Posteringskategori

302

Interests

Interesser

303

Not taxable amount by treaty

Skattefrit beløb ifølge konvention

304

Has requirements been updated?

Er kravene blevet opdateret?

305

Include eliminated projects

Medtag eliminerede projekter

306

On-account forecast

Acontobudget

307

Tax ID type

1099-nummertype

308

Sensitivity

Følsomhed

309

Print purchase document

Udskriv indkøbsdokument

310

Fail

Mislykket

311

Reversal

Tilbageførsel

312

Illegal time interval

Ugyldigt tidsinterval

313

Service template groups

Serviceskabelongrupper

314

Item task

Vareopgave

315

Discount percentage 1

Rabatprocent 1

316

Symptom codes

Symptomkoder

317

NAF code

NAF-kode

318

EDIVAT returned errors

EDIVAT-returnerede fejl

319

Risk date

Risikodato

320

Date for confirmed delivery.

Dato for bekræftet levering.

321

Serial numbers

Serienumre

322

Electronic OB declaration

Elektronisk OB-opgørelse

323

Reconfigure

Omkonfigurer

324

Worker rates

Arbejdersatser

325

Look up font name

Find skrifttypenavn

326

Cash report

Kasserapport

327

Specify requested period allocation

Angiv den ønskede periodeopdeling

328

Cash advance

Kontantforskud

329

Mileage rate tiers

Kørselssatsniveauer

330

Date rejected

Afvisningsdato

331

Element number

Elementnummer

332

Cash

Kontant

333

Costing versions

Efterkalkulationsversioner

334

Journal settings

Kladdeindstillinger

335

Collapse

Sammentræk

336

Workflow notifications

Arbejdsgangsnotifikationer

337

Add a revocation reason

Tilføj en tilbagekaldelsesårsag

338

Task name

Opgavenavn

339

Customer feedback options

Indstillinger for kundefeedback

340

Print request for quotation reply sheet

Udskriv svarark for tilbudsanmodning

341

Preferred service time

Foretrukket servicetidspunkt

342

Thread list

Trådoversigt

343

Unfinished scheduling processes

Ikke-afsluttede planlægningsprocesser

344

Elimination proposal

Elimineringsforslag

345

Destination account

Destinationskonto

346

Resource view

Ressourcevisning

347

Order status

Ordrestatus

348

Parameter usage

Parameteranvendelse

349

Sedentary work

Stillesiddende arbejde

350

Light work

Let arbejde

351

Medium work

Mellemtungt arbejde

352

Heavy work

Tungt arbejde

353

Close visual acuity

Godt nærsyn

354

Visual acuity - machines

Synsstyrke - maskiner

355

Visual acuity - equipment

Synsstyrke - udstyr

356

Visual acuity - accuracy

Synsstyrke - præcision

357

Foreign currency revaluation

Værdiregulering af udenlandsk valuta

358

Reservation method

Reservationsmetode

359

Accounting manager role center

Rollebaseret område for bogholderichef

360

Controller role center

Rollebaseret område for controller

361

Accounts receivable administrator role center

Rollebaseret område for debitorbogholderiadministrator

362

Price variance

Prisafvigelse

363

Service class name

Tjenesteklassenavn

364

Item details

Varedetaljer

365

Activity purpose

Aktivitetsformål

366

Diagnostic

Diagnosticering

367

Item quality groups

Varekvalitetsgrupper

368

Posting restrictions

Bogføringsbegrænsninger

369

Bid only

Kun bud

370

Item price tolerance group

Pristolerancegruppe for vare

371

Correction report

Rettelsesrapport

372

Release date

Udleveringsdato

373

New action activity

Ny handlingsaktivitet

374

Dispatch teams

Planlægningsteams

375

Price match

Prisafstemning

376

Payment services

Betalingstjenester

377

Non conformance history

Uoverensstemmelseshistorik

378

Reverse charge sales list

Salgsliste med modtagermoms

379

Phantom

Fantom

380

Customer Experience Improvement Program

Program til forbedring af brugeroplevelsen

381

Group

Multi

382

Key performance indicator of operational efficiency

Nøgletal for operationel effektivitet

383

Invalid workflow notification type: %1

Ugyldig arbejdsgangsnotifikationstype: %1

384

Instant messenger sign-in

Login-adresse til Onlinemeddelelser

385

Total sales amount in sales currency

Salgsbeløb i alt i salgsvaluta

386

Company

Company

387

Note for specification of payment schedule

Notat til beskrivelse af betalingsplan

388

Veteran status

Veteranstatus

389

Include beginning

Medtag primoværdi

390

Recipient

Recipient

391

Mark

Foretag afmærkning

392

Outdated

Forældet

393

Credit setup

Kreditopsætning

394

Print sequence

Udskrivningsrækkefølge

395

Treatment type

Behandlingstype

396

Injury or illness incidents

Skades- eller sygdomshændelser

397

Collections agent

Inkassoagent

398

Set as Invisible

Angiv som usynlig

399

Vendor transaction

Kreditorpost

400

Stocked

Lagerført

401

Include submodels

Medtag undermodeller

402

Price total match

Pristotalafstemning

403

Bulk edit

Masseredigering

404

Instance relation type

Forekomstrelationstype

405

Enter the date for the project transaction

Angiv datoen til projekttransaktionen

406

Production groups

Produktionsgrupper

407

Signature review

Signaturgennemsyn

408

Error details: %1

Fejldetaljer: %1

409

Requested date of delivery or finish report

Ønsket leverings- eller færdiggørelsesdato

410

Discount granted

Opnået rabat

411

Last start date

Sidste igangsætningsdato

412

Triangular trade

Trekantshandel

413

Transaction currency amount

Transaktionsvalutabeløb

414

Drawdown frequency

Lånudbetalingsfrekvens

415

Category role type

Kategorirolletype

416

Project grant

Projektbonus

417

Component template

Komponentskabelon

418

Traveler preferences

Rejsepræferencer

419

System

Sys

420

Title

Titel

421

Summation

Summering

422

Voucher number incl. attached ledger transactions.

Bilagsnummer med tilhørende finansposteringer.

423

Machine

Maskine

424

Cash discounts

Kasserabatter

425

Transaction status

Poststatus

426

Date of update

Opdateringsdato

427

Order line has been moved.

Ordrelinjen er flyttet.

428

Profit and loss posting

Driftskontering

429

Prepayment obligation

Forudbetalingsforpligtelse

430

Workflow status

Arbejdsgangsstatus

431

Versions of the product configuration model

Versioner af produktkonfigurationsmodellen

432

Mon

ma

433

Ledger account for offsetting use tax

Finanskonto til modpostering af importmoms

434

Sun

435

The ID of the table in the source system

Id for tabellen i kildesystemet

436

Illegal specification

Ugyldig angivelse.

437

View your timesheet reports

Vis timeseddelrapporterne

438

Workflow association

Arbejdsgangtilknytning

439

Amount over budget

Beløb, der overskrider budgettet

440

Prioritized upgrade scripts

Prioriterede opgraderingsscripter

441

Illegal production reference

Ugyldig produktionsreference

442

Create a free text invoice

Opret en fritekstfaktura

443

Specific

Specifik

444

Expression

Udtryk

445

Balance sheet posting

Statuskontering

446

Terminated

Fratrådt

447

Journal table

Kladdetabel

448

Journal %1 is locked by user.

Kladden %1 er brugerspærret.

449

Date of the account statement

Kontoudtogsdato

450

Date of price

Prisdato

451

State of delivery address.

Stat for leveringsadressen.

452

BOM calculation transactions

Styklistekalkulationposter

453

Divide period

Opdel periode

454

Route versions

Ruteversioner

455

Purchase line must be invoiced first.

Indkøbslinjen skal faktureres først.

456

Sales tax direction

Momsretning

457

Production route

Produktionsrute

458

Bookmark

Bogmærke

459

Period interval

Periodeinterval

460

Aisle

Gang

461

Project relation

Projektrelation

462

Customer code

Kundekode

463

Vendor settlement

Kreditorudligning

464

Ledger journal

Finanskladde

465

Default item allocation key

Standardvarefordelingsnøgle

466

Document management parameters

Dokumentparametre

467

Offset-transaction text

Modposteringstekst

468

Invoice copy

Fakturakopi

469

Credit note copy

Kreditnotakopi

470

Exception

Undtagelse

471

Configuration route

Variantrute

472

Journal sequence number

Journalløbenummer

473

Repair

Reparation

474

Graphics setup

Grafikopsætning

475

Value type

Værditype

476

Reference production

Referenceproduktion

477

Search text was not found.

Søgeteksten findes ikke.

478

Forecast scheduling

Hovedplanlægning

479

Master scheduling

Behovsplanlægning

480

Offset company accounts

Modpost, regnskab

481

Virtual company accounts

Virtuelle regnskaber

482

Visible

Synlig

483

Calculation parameters

Beregningsparametre

484

Forecast models

Lagerbudgetmodeller

485

Configure

Konfigurer

486

Logon time

Logontidspunkt

487

Map

Map

488

Order unit

Ordreenhed

489

Check setup

Checkkonfiguration

490

Production posting

Produktionsbogføring

491

Attached

Vedlagt

492

Transaction codes

Transaktionskategorier

493

Customer free text invoice lines

Debitor, fritekstfakturalinjer

494

X++ source code

X++-kildekode

495

Summation on fields

Summation på felter

496

Amount limit

Beløbsgrænse

497

Mobile phone

Mobiltelefon

498

Print test

Udskriv prøve

499

Offset account name

Modkontonavn