BÆREKRAFTIG UTVIKLING Flashcards Preview

Naturfag > BÆREKRAFTIG UTVIKLING > Flashcards

Flashcards in BÆREKRAFTIG UTVIKLING Deck (10):
1

Hva er økologi?

Økologi er læren om samspillet og sammenhengende i naturen.

2

Hva vil det si at noen er innenfor samme art?

Alle individer som naturlig kan få fruktbart avkom med hverandre

3

Hva er populasjon?

Alle individer av en art innenfor et bestemt område.

4

Hva vil det si at noen er innenfor samme samfunn?

Alle populasjoner av planter og dyr som normalt lever sammen i et område.

5

Hva er et økosystem?

Alle plante- og dyresamfunn i et område, sammen med det miljøet de lever i. Et eksempel kan være en skog eller en innsjø.

6

Hva er økologiske suksesjoner?

Økologiske suksesjoner er gradvise endringer i morgamismesamfunnet eller økosystemer. Endringene foregår over lang tid og i en bestemt retning.

7

Nevn to eksempler på suksesjon

Gjengroing av innsjø og suksesjon etter skogshogst. Suksesjonen av en skogshogst kan deles inn i disse fasene:
- Barskog
- Hogstflate (tidlig og sein)
- Løvkratt
- Barskog

8

Hva er tetthetsavhengige faktorer?

Jo større populasjon tetthet jo mer blir vesten av populasjonen i området hemmet.
1. Konkurranse om f.eks. mat og parner
2. Planter og dyr er mat for andre dyr
3. Sykdommer
4.Stress (gir lavere fruktbarhet )

9

Hva er tetthetsuavhengige faktorer?

Hemmer populasjonene likt uagvhengig av antall individer.
Ikke levende faktorer :
- ekstrem tørke
- vind
- naturkatastrofer

10

nevn noen vekstmodeller

J-kurve: Populasjonsstørrelsen går kraftig opp, overstiger bæreevne og kollapser.
S-kurve: populasjonen har nådd sin øvre bæreevne, og kan ikke bli større.
M-kurve: Sykliske populasjonssvigninger.