Bakterier Flashcards

1
Q

vilka typer av bakterier finns det?

A

Kocker (runda), Stavformade, spiriller ( typ ballonger ) och spiroketer (wiggly).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
2
Q

Vad finns hos en bakterie?

A

Ribosom, cellmembran, plasmid, cellvägg, kapsel, pili och flagell och kromosom.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
3
Q

Vad finns i ribosomen

A

Där bildas proteiner för arvsmassan.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
4
Q

Vart finns bakterie DNA?

A

I Kromosom och Plasmider

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
5
Q

vad händer om cellväggen blir skadad?

A

Den får övertryck och sprängs

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
6
Q

Vad används kapsel som? har alla bakterier det och vad består det av?

A

Kapsel är skydd och har även ytproteiner som hjälper bakterien att fästa, den består av polysackarider men kapsel finns inte hos alla.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
7
Q

Vad används pili som?

A

Pili används för fastsättning

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
8
Q

Vad gör flagellen?

A

hjälper den med rörelse.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
9
Q

Vad är den generella skillnaden mellan G+ och G-?

A

Grampositiv har tjockare lager av peptiodoglykan (NAM och NAG).

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
10
Q

Förklara G+

A

8-4, kovalenta bindningar, cellmembran består av peptiodoglykan. Antibiotika förstör så att det inte kan byggas upp en cellvägg (det NAG och MAN bygger upp) => syntesen förstös.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
11
Q

Förklara G-

A

4-2, har yttre och inre membran mellan cellväggen. Membranen består av peptidoglykan. Yttre membran innehåller LPS-komplex, I LPS-komplex finns Lipid A. Som aktiverar vårt immunförsvar. Sprit förstör yttre membranet.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
12
Q

Vad är nödvändig för bakterie överlevnad?

A

Kolkälla, energikälla och e- källa.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
13
Q

Vilka olika faktorer kan påverka brantheten/ bakteriens tillväxt. Optimum

A

pH, temperatur, salthalt och syre. och Näring.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
14
Q

Vilka typer av steg finns hos tillväxtkurvans.

A

Lagfas, Exponentiell fas/log-fas, stationärfas fas, Deklinationsfas.

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
15
Q

Vad är lagfas?

A
 • gammal cell med brist på t.ex. ATP

* Anpassar till omgivningen

How well did you know this?
1
Not at all
2
3
4
5
Perfectly
16
Q

Vilken typ är tillväxtkurvans?

A

S-kurva

17
Q

Vad är exponentiell fas/log-fas:

A
 • tillväxt konstant
 • mest aktiv och homogen
 • mycket näring till många bakterier
 • börja producera enzymer som tar hand om replikation.
18
Q

Vad är stationär fas?

A
 • lik många bilda som dör (celldelning minskar)
 • tillväxthastighet minskad
 • Resurs mindre
19
Q

Vad är deklinationsfas?

A
 • slut resurs

* toxiska ämnen från cellerna påverkar populationen

20
Q

Hur kan man döda dessa bakterier på ett naturligt sätt.

A

värme, hög tryck och tid

21
Q

Hur överförs genetiskt material kan överföras.

A

HGÖ, horisontell, gen, överföring. vilket är variation utan sex.

22
Q

Vilka sätt kan genetiskt material överföras?

A

Konjugation, transformation, transduktion .

23
Q

vad är konjugation?

A

Plasmider vandrar från givarcell till mottagarcell via f-pili. cell och cell kontakt. givarcell sträcker ut sexpili till receptorer på mottagaren, skapar kanal. Mottagaren kan sedan blir givarcell. DS blir enkelsträngad och en av de strängade överförs till mottagarcellen och de två strängen med hjälp av ribosom och mrna bildar kopia av den andra stränge vilket gör att att bakteriena för identiska “DNA”

24
Q

Transformation?

A
 • bakterier lyserar
 • plockar in DNA fragment, använda eller väva in i sin kromosom.
 • tar upp genetiskt material
 • får in nytt material
 • löslig DNA bitar överförs från cell till annan direkt genom cellvägg.
25
Q

Transduktion?

A

DNA överförs från cell till annan MHA virus, virus in i bakterie (bakteriofag), virus infektera bakterie med sitt DNA, gör den till slav ex: producera fler virus. genomer från bakterie ut, följa med virus till ny bakterie. ex virus fortplantning.
Bakterie funkar som en taxi och den går till ny värdcell där viruset tar med bakterie och virusets genom in till den nya vilket gör så att bakterienets DNA också förs vidare och den bakteriens DNA blir en del av den nya bakteriens DNA. och när bakteriens spricker p.ga viruset dödar den så kommer arvsmassen ut => kan bli transformation.

26
Q

Vilka är de tre huvudgrupperna av antibiotika? (hur kan de påverka)

A
 • påverka syntes av peptidoglykan (cellväggen), ex pencillin som hämmar syntesen 0> bakterier kan inte göra en ny cellvägg och kan inte föröka sig. trycket blir för högt så de sprängs.
 • Hämmar proteinsyntesen genom ribosominterkation
 • hämmar syntesen av nukleinsyra. Hämma RNA-polymers => bakterie ej kan föröka sig
27
Q

hur sprids antibiotikaresistans?

A
 • genom eypansion av klon

HGÖ: konjugation, transformation och transduktion. effektivaste med HGÖ då den kan få över en hel gen.

28
Q

Förklara bakteriers resistansmekanismer

A
 • enzymatisk förändring av antibiotikan. så att den inte funkar längre, den blir en icke fungerande enzym,
 • minskat upptag av antibiotikan
 • ändrad form på målmolekylen för antibiotikan ex punktmutation i ribosomens mallar.