Become Acquainted Phrases Flashcards Preview

Tagalog > Become Acquainted Phrases > Flashcards

Flashcards in Become Acquainted Phrases Deck (21):
0

What is your name?

Ano ang pangalan mo?

1

I am sister L

Ako po si Sister L

2

This is

Ito si brother L

3

He/She is

Siya po Bro Lac

4

What is name of your spouse?

Ano po ang pangalan ng asawa ninyo?

5

Originally from where you (sing)?

Taga saan ka?

6

Originally from where you (plural)?

Tags saan po kayo?

7

Originally from PA I.

Taga PA po ako (sing)
Taga USA po kami. (Plural)

8

Where you live?

Saan ka nakatira?

9

Reside (live) I at Quezon City.

Nakatira po ako sa Quezon City.

10

Where you work?

Saan ka nagtatrabaho?

11

Taught I Biology at high school.

Nagturo ako ng biology sa high escwela.

12

Have you spouse?

Meron ka bang asawa?

13

Have I spouse

Meron po akong asawa.

14

Have you'll child?

Meron po ba kayong Anak?

15

How many years are you now?

Ilang taon ka na?

16

Have we 4 boys

Meron po kaming apat lalaki

17

Have we 6 grandchildren, 3 girls, 3 boys.

Meron po kaming anim apo, tatlo babae, tatlo lalaki

18

51 I

Singkwenta'y uno

19

How many are your children?

Ilan ang inyong mga anak?

20

How many are your siblings?

Ilan kayo magkakapatid?