Testify Flashcards Preview

Tagalog > Testify > Flashcards

Flashcards in Testify Deck (15):
0

Know

Alam

1

I

Ko

2

Lives, alive, life

Buhay

3

God

Diyos

4

True

Totoo

5

Prophet

Propeta

6

Savior

Tagapagligtas

7

Testimony

Patotoo

8

Thank

Pasalamat

9

Plan

Plano

10

For

Para sa

11

Atonement

Pagbabayad-sala

12

For us (in)

Sa atin

13

One

Isa

14

Church

Simbahan