Testify Extra Mile Flashcards Preview

Tagalog > Testify Extra Mile > Flashcards

Flashcards in Testify Extra Mile Deck (27):
0

Apostle

Apostol

1

Bible

Biblia

2

Grace, blessing (noun)

Biyaya

3

Book of Mormon

Aklat ni Mormon

4

Child of God

Anak ng Diyos

5

Scriptures

Mga Banal na Kasulatan

6

Peace

Kapayapaan

7

Plan of happiness

Plano ng kaligayahan

8

Teacher

Guro

9

Teachings

Pagtuturo

10

Promise

Pangako

11

The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints

Ang Simbahan ni Jesu Christo ng mga Banal sa mga Huling Araw

12

To become

Maging

13

Bless

Basbas

14

Bring

Dala

15

Switch, change

Palit

16

Change (as in attribute)

Bago

17

Continue

Patuloy

18

Do

Gawa

19

See

Kita

20

Follow/obey

Sunod

21

Guide

Gabay

22

Help

Tulong

23

Live

Buhay

24

Love

Mahal

25

Reveal

Pahayag

26

Send

Padala