Testify Phrases Flashcards Preview

Tagalog > Testify Phrases > Flashcards

Flashcards in Testify Phrases Deck (12):
0

Know I that

Alam ko na

1

Savior our (in)

Tagapagligtas natin

2

True prophet of God

Totoong propeta ng Diyos

3

Called by God

Tinawag ng Diyos

4

Thankful I

Nagpapasalamut ako

5

For plan of God

Sa Plano ng Diyos

6

For atonement of Jesus Christ

Sa pagbabayad-sala ni JesuCristo

7

For church of Jesus Christ

Sa Simbahan ni JesuCristo

8

For restoration of gospel of Jesus Christ

Sa panunumbalik ng ebanghelyo ni JesoCristo

9

For us

Para sa atin

10

In name

Sa pangalan

11

Of Jesus Christ

Ni JesuCristo