C# Flashcards Preview

PT Egzamin > C# > Flashcards

Flashcards in C# Deck (40)
Loading flashcards...
1
Q

Co to CLR?

A

Common Language Runtime - środowisko uruchomieniowe platformy .NET z możliowścią pracy na wielu maszynach i systemach.

2
Q

Co to CIL ?

A

To niezależne od platformy (uruchomieniowej instrukcje), które mogą byc wykonywane przez CLR

3
Q

Co to manifest?

A

To metadane dot. assemblera.

4
Q

Co robi JIT?

A

Zamienia kod na instrukcje procesora.

5
Q
Co oznacza kod:
 public int Id { 
get { return id; }
}
a co:
public string Name { get; set; }?
A

Pierwsze oznacza własność read-only, drugie własność read-write.

6
Q

Co oznacza:
public double GrossPrice {
get { return price * 1.23; }
}?

A

Jest to własność wyliczana.

7
Q

Co to virtual method?

A

Metpda która może być zasłonięta w klasie potomnej u

używając override.

8
Q

Co jeśli klasa implementuje dwa interfejsy z ktorych kazdy ma inna metode paint()?

A

W klasie trzeba rozroznic metody dodajac nazwe interfejsu przed nazwa metody InterfaceA.paint().

9
Q

Co może określać deklaracja struktury?

A

Implementowane interfejsy ale nie klase bazową.

10
Q

Co musi miec klasa aby byla serializowana?

A
Musi mieć atrybut serializable. A jesli nie chcemy aby ja serializowac to Nonserialized. A tak wyglada [Serializable]
class Person : .....
11
Q

Jakie sa rodzaje kolekcje?

A
 • Generyczne nie określające typu, wolne z powodu zamiany z object na dany typ
 • Niegeneryczne z określonym typem, szybsze
 • Generyczne ThreadSafe realizujace dostep wspolbiezny, wielowatkowy.
12
Q

Przyklady interface collection?

A

ICollection, IList, IDictionary, IEnumerable, IEnumerator

13
Q

Co implementuje List?

A

Dynamiczna tablice zawierajca obiekty typu Int?

14
Q

Jaka funkcjonalność zapewniaja ObservableCollections()?

A

Powidamaja jeśli ich stan, zawartość się zmieni.
A wyglada to tak.
People to observable Collection.
people.CollectionChanged += (sender, EventArgs) => {
Console.WriteLine(EventArgs.Action);
};

15
Q

Scharakteryzuj WPF.

A
 • Direct3D and DirectX support
 • Sepparation of appearance and behavior
 • Vector based rendering
 • Multimedia support
16
Q

Co to XAML?

A
 • eXtensible Application Markup Language
 • język bazujacy na xml do opisu UI
 • w 100% deklaratywny
 • później używany przez Xamarin i UWP
17
Q

Podaj Layouty XAMLa.

A
 • Canvas
 • DockPanel
 • Grid
 • StackPanel
 • VirtualizingPanel
 • WrapPanel
18
Q

Wymien strategie routingu zdarzen.

A

o Direct Event - nie jest kierowane przez drzewo elementow
o Bubbling Event - w góre drzewa
o Tunnel Event - w dół drzewa

19
Q

Co to x:Name ?

A

To dyrektywa W XAML działająca jak ID elementu.

20
Q

Scharakteryzuj UWP.

A
 • Wspólne API dla wszystkich urządzeń
 • One store for all devices.
 • Wsparcie adaptacyjnego inputu i controlek.
 • Kompatybilność z wieloma językami
 • Wymaga rdzenia win 10
21
Q

Co to DataContext

A

Nie wiem

22
Q

Co to ItemsSource?

A

Nie wiem

23
Q

Co to ORM?

A

Mapowanie obiektowo relacyjne, łączy aplikacje i jej klasy z baza danych.

24
Q

Co zawiera EDM (Entity Diagram Model)?

A

Conceptual model Mapping Storage Model

25
Q

W jaki sposob umozliwiamy wykonywanie migracji automatycznych?

A

Poprzez wykonanie komendy enable-migrations, nastepnie w klasie contextu zmieniamy initializer do MigrateDatabaseToLatestVersion.

26
Q

Co to sa delegaci (delegates)?

A

Referencje do metody majacy taka sama sygnature i return type jak metoda ktora przypisuje im referencje.

27
Q

Skąd delegate derives?

A

Z System.MulticastDelegate .

28
Q

Jaki jest operator przeładowania?

A

+=

29
Q

Jaki jest operator przeładowania?

A

+= dodaje metode do obiektu delegata, a -= ją usuwa z delegata.

30
Q

Różnica pomiędzy Func a Action?

A

Func to gotowy delegat który zwraca jakąś wartość, a Action to gotowy delegat ktory nic nie zwraca.

31
Q

How anonymus method looks like?

A

op = delegate(int x, int y) {
return x + y;
};

32
Q

How lambda looks?

A

op = (x, y) => { return x + y; };

33
Q

Co to jest LINQ?

A

Jest to silnie typowany język bezpośrednio związany z składnią C#. Może operować różnymi danymi.

34
Q

Jakie są operacje agregacji?

A

Average(), Sum(), Count(),

LongCount(), Max(), Min()

35
Q

Co robi parallel LINQ?

A

Dzieli dane na części i nastepnie przetwarza współbieżnie.

36
Q

Jak zrownleglac zapytania LINQ?

A

Wystarczy wywolac metode AsParallel() na źródle danych.

37
Q

Co reprezentuje XElement?

A

Reprezentuje element xmla.

38
Q

Co reprezentuje XName?

A

Nazwe XElementu lub XAttribute.

39
Q

Co możęmy dodać jako zawartość XElemntu?

A

Oprócz oczywistych typów to możemy wszystko z tym że zamieniane jest to na String

40
Q

Przykład tworzenia drzew XElemnt.

A

XElement contact =
new XElement(“contact”,
new XElement(“name”, “Jan Kowalski”),
new XElement(“phone”, “606261194”, new XAttribute(“type”, “home”))
);
lub przez łańcuchowe wywołanie
IEnumerable conf = root.Elements(“Customer”).Elements(“Config”).Elements(“ConfigParameter”);