Java Flashcards Preview

PT Egzamin > Java > Flashcards

Flashcards in Java Deck (75)
Loading flashcards...
1
Q

JIT co to ?

A

Just in Time, kompilacja do kodu natywnego w trakcie wykonywania

2
Q

JAR?

A

Archiwum do którego pakowana jest biblioteka

3
Q

JavaBeans?

A

Komponenty, których można wielokrotnie używać o specjalnej charakterystyce

4
Q

Bulk Operations?

A

Operacje na wielu elementach

5
Q

Przykłady Bulk Operations.

A

ContainsAll, addAll, clear etc.

6
Q

Podaj różne zasięgi zależności. Wyjaśnij

A

Compile, Provide, Runtime, Test.

7
Q

Jak usuwać z kolekcji?

A

Usuwać należy jedynie za pośrednictwem interfejsu iteratora

8
Q

Co zwraca equals a co compareTo?

A

Equals=boolean

ComparesTo=int

9
Q

Po czym sortuje TreeMap?

A

Sortowanie Wd kluczy

10
Q

Co implementuje priorytet queue?

A

Implementuje kopiec

11
Q

Co implementuje LinkedList?

A

Listę dwukierunkową

12
Q

Struktura wyrażenia lambda?

A

(Argumenty) -> {ciało}

Oba nawiasy opcjonalne dla pojedynczych wyrażeń, argumentów

13
Q

Typ wyrażenia lambda?

A

Typ interfejsu funkcyjnego, który implementuje

14
Q

Api stream przykład.

A

List.ForEach(System.out::println)

15
Q

Operacje pośrednie a terminalne? Api Stream

A

Pośrednie - zwracają kolejny strumień, odroczone wykonanie

Terminalne - przetwarzają dane w chwili wywołania, powodują wykonanie wszystkich operacji pośrednich

16
Q

Co robi parallelStream()?

A

Przetwarza równolegle strumienie, może korzystać z pooli wątków

17
Q

Elementy wielowatkowości w Javie.

A

 Thread + Runnable
 Najbardziej niskopoziomowe API
 Sekcje krytyczne (synchronized)
 Kontrolują dostęp do współdzielonych obiektów
 java.util.concurrent.*
 ExecutorService – ułatwia zarządzanie pulą wątków roboczych
i zadaniami do wykonania
 Implementacje typowych wzorców dla programowania
równoległego, np. blokady cykliczne, semafory, kolejki zadań
 Fork/Join Framework
 Dla problemów klasy dziel i rządź
 Parallel Stream
 Współbieżna obsługa strumieni

18
Q

Podstawowe operacje na watkach?

A

thread.join(), thread.isAlive(), thread.interrupt()

19
Q

Deklarowanie puli watkow?

A

o dynamicznym rozmiarze i stalym rozmiarze, tzw thread pool executor, wysylamy executor.submit()

20
Q

Mozliwosci IPC?

A

potoki, strumienie, gniazda, pliki

21
Q

Rodzaje strumieni?

A

Bajtowe i znakowe

22
Q

Co robi buforowanie?

A

Poprawia wydajność komunikacji za pośrednictwem

strumieni wejścia/wyjścia

23
Q

Jakie klasy można serializowac?

A

tylko serializable

24
Q

Co umozliwa try-with?

A

automatyczne zamykanie strumieni, zasobów

25
Q

Dwa rodzaje poloczen z uzyciem socketow?

A
TCP 
  Połączeniowy
  Retransmisje 
 Zachowana kolejność
 Potwierdzenia
 Wiarygodny, 
UDP
Protocol
 Bezpołączeniowy
 Brak retransmisji
 Kolejność niezapewniona
 Brak potwierdzeń
 Niewiarygodny
26
Q

Co to javaFX?

A

— platforma rozwijająca platformy klienckiej Java w celu umożliwienia łatwego
tworzenia i wdrażania aplikacji desktopowych, mobilnych oraz przeznaczonych na
urządzenia wbudowane.

27
Q

Co to glass windowing toolkit?

A

jest warstwą zależną od platformy, która łączy platformę

JavaFX z natywnym systemem

28
Q

Co to PRISM?

A

obsługuje proces renderowania zawartości okien, może działać zarówno
softwarowo jak i sprzętowo

29
Q

Jakie sa 3 rodzaje watkow w JavaFX?

A

JavaFX application thread, Prism render thread, Media thread

30
Q

Java FX ma swoje kolekcje podaj przykład.

A

ObservableList, ListChangeListene, ObservableMap, MapChangeListener,

31
Q

Co to są klasyy encyjne?

A

klasy odwzorowywane na table przechowywane w bazie danych
zwykłe klasy POJO (Plain Old Java Object)
pola klasy nie mogą być publiczne
oznaczone za pomocą adnotacji

32
Q

Nie wchodzące do głowy adntoacje to…

A

@column, @temporal, @transient, @GeneratedValue

33
Q

Co robi entity manager?

A

Entity Manager - udostępnia podstawowe operacje zarządzania encjami

34
Q

W jaki sposób pozyskiwany jest entity manager?

A

Przez fabrykę.

35
Q

Czym jest JPQL?

A

SQL tylko javowy.

36
Q

Restful webservice założenia.

A

-bezstanowe, interakcja powinna być odporna na restart serwera
-usługi buforowania serwera aplikacji oraz innych elementów mogą być
wykorzystane w celu usprawnienia wydajnośc
-mały narzut na dane, idealny dla urządzeń z ograniczonymi zasobami,

37
Q

Spring-boot?

A
 • mechanizm ułatwiający tworzenie aplikacji opartych na platformie Spring
  ułatwia konfigurację projektu, zarządza wersjami, ułatwia budownaie wersji dystrybucyjnej
38
Q

Logika biznesowa

A
 • powinna znajdowac sie poza kontrolerem

- niezależna od protokolu http

39
Q

Rozwin GWT

A

Given When Then

40
Q

Jakie występują stany encji?

A

New
Managed
Detached
Removed

41
Q

Czy wyrażenie lambda widzi zmienne zadeklarowane poza nim ?

A

Nieprawda

42
Q

Co możemy wyróżnić w java Beans ?

A

Właściwości
Metody
Zdarzenia

43
Q

Jaki musi być java Beans?

A
 • Serializowany
 • Posiadać bezargumentowy konstruktor
 • gettery i setery
 • brak publicznych pól
44
Q

Co to właściwiści wiązane ?

A

To takie które wspierają informowanie o zmianach swojego stanu

45
Q

Czy wyrażenie lambda widzi zmienne zadeklarowane poza nim ?

A

Nieprawda

46
Q

Co możemy wyróżnić w java Beans ?

A

Właściwości
Metody
Zdarzenia

47
Q

Jaki musi być java Beans?

A
 • Serializowany
 • Posiadać bezargumentowy konstruktor
 • gettery i setery
 • brak publicznych pól
48
Q

Co to właściwiści wiązane ?

A

To takie które wspierają informowanie o zmianach swojego stanu

49
Q

Jakie operacje udostępnia Entity Manager?

A
void persist(Object o) – zapis do bazy danych (new ⇨ managed),
 T merge(T entity) – detached ⇨ managed
void remove(Object o) – usunięcie encji (managed ⇨ removed)
void refresh(Object o) – aktualizuje stan obiektu encyjnego na podstawie bazy,
 T find(Class entityClass, Object key) – wyszukiwanie na podstawie
klucza głównego,
EntityTransaction getTransaction() – zwraca obiekt transakcji:
większość frameworków umożliwia automatyczne zarządzanie transakcjami.
50
Q

W jaki sposób dostarczane sa zależności?

A
 • parametry konstruktora
 • metoda set
 • bezpośrednio do pól obiektu
51
Q

Na czym opiera się JPQL?

A

Opiera się na zdefiniowanym w projekcie, modelu klas encyjnych.

52
Q

Co to Spring Framework?

A

Framework pozwalajacy na stworzenie złożonych aplikacji webowych, klasy enterpris uruchamianych na javaie.

53
Q

Przy pomocy jakiej klasy budowane jest ciało odpowiedzi w REST?

A

Przy pomocy ResponseEntity

54
Q

Kiedy następuje wycofanie transakcji?

A

Jak wystąpi RunTimeException

55
Q

Co na celu ma testowanie?

A
 • weryfikacje oprogramowanie

- walidacje oprogramowania

56
Q

Jakie sa poziomy testowania?

A
 • Testy jednostkowe
 • testy integracyjne
 • testy systemowe
 • testy akceptacyjne
57
Q

Co robią testy jednostkowe?

A
 • sprawdzaja poprawnosc dzialania pojednyczch elemntow apki
 • wykonywane automatycznie
 • przygotowanie testu polega na napisaniu kodu testujacego
 • moga byc realizowane podczas budowania apki
 • dokumnetuja oczekiwane zachowanie
58
Q

Co testujemy?

A
 • happy path (poprawne przebiegi)
 • corner case (przypadki graniczne)
 • unhappy path (przypadki wystąpienia błędów)
59
Q

Kod tesujacy flow?

A
 • testujemy nowymi klasami
 • dane wejsciowe to atrapy
 • wynik działania poddawany assercji
60
Q

Rozwin AAA.

A

Arrange, Act, Assert

61
Q

Co to TDD?

A
Zwinna metodyka wytwarzania oprogramowania polegająca
na wielokrotnym powtarzaniu następujących kroków:
-dodanie testu
-uruchomienie wszystkich testów
-przygotowanie kodu przechodzącego testu
-uruchomienie wszystkich testow
-poprawienie kodu
-uruchomienie wszystkich testow
62
Q

Co to mockowanie?

A

Podmienianie nietestowanego obiektu na przygotowaną atrapę służy testowaniu metod korzystających z nietestowanych elementów.

63
Q

Co robi mockito.verify()?

A

Sprawdza czy nasze atrapy

zostały wywołane w poprawny sposób

64
Q

Co to atrapy?

A

Specjalnie zbudowane obiekty realizujące zaimplementowane (przewidywalne)
zachowanie,

65
Q

Co to właściwości komponentu?

A

charakterystyki obiektu do których ma dostęp programista

66
Q

Jakie 3 własności opisują każdy projekt Maven?

A

groupID, artifactID, version

67
Q

Jakie sa cykle życia budowania oprogramowania?

A
 • deafult-budowanie projektu i publikacja artefaktow
 • clean-czyszczenie
 • site-generowanie stron HTML
68
Q

Jakie sa fazy cykli zycia maven?

A

validate - sprawdzanie poprawności projektu,
2. compile - kompilacja kodu źródłowego,
3. test - wykonanie testów jednostkowych,
4. package - pakowanie skompilowanych klas i zasobów do archiwum (np.: jar),
5. verify - testy integracyjne,
6. install - instalacja w lokalnym repozytorium:
inne lokalne projekty mogą korzystać z zależności;
7. deploy - wgranie do zdalnego repozytorium

69
Q

Jakie sa Scope’y zależności?

A

compile - wymagane w czasie kompilacji oraz w czasie działania aplikacji,
provided - jak wyżej, ale dostarczane przez środowisko wykonawcze, np. serwer
aplikacji,
runtime - wymagane w czasie działania aplikacji (ale nie w czasie kompilacji)`
test - wymagane w czasie uruchamiania testów jednostkowych,
import - import zależności z innego pliku pom.xml ,
system - niezalecane.

70
Q

Rodzaje kolekcji(Interfejsy)?

A

Iterable - deklaruje możliwość iterowania po elementach, pobranie iteratora lub
wykorzystanie w pętlach for-each ,
Collection - najbardziej ogólny rodzaj kolekcji, brak ograniczeń typu
powtarzalność elementów lub kolejność,
Set - nie zawiera dwóch lub więcej takich samych elementów, brak zapewnienia
kolejności występowania elementów,
SortedSet - automatyczne sortowanie wstawianych elementów,
NavigableSet - możliwość pobierania elementów “większych”/”mniejszych” niż
wskazane,
List - sekwencja elementów, może zawierać takie same elementy,
Queue - kolejka FIFO,
Deque - kolejka FIFO, LIFO, lista dwukierunkowa.

71
Q

Za pomocą czego domyślna implementacja porównuje obiekty?

A

==

72
Q

Podaj sposoby wykonywania procesow.

A
 • sekwencyjnie
 • wspolbieznie - akcje wykonywane na zmiane
 • rownolegle
73
Q

Co robi wait i notify?

A
 • wait-uspyia watek w oczekiwaniu na zasob

- notify-powiadamia watek ze zasob dostepny

74
Q

Czy pola transient podlegaja serializacji?

A

NIE

75
Q

Na co pozwala klasa InetAddress?

A

Pozwala na zapisanie adresu IP definiujacego urzadzenie sieciowe.