Česky | Lesson 3 Flashcards Preview

Czech > Česky | Lesson 3 > Flashcards

Flashcards in Česky | Lesson 3 Deck (146):
1

anglicky

English  (to answer the question HOW? - How do you speak? What language do you speak?)

2

asi

maybe, probably

3

brzo , brzy

soon

4

bydlet, bydlím

to live, I live

5

celý

whole

6

cvičení (n)

exercise

7

často

often

8

česko-anglický

Czech-English

9

česky

Czech

10

daleko

far

11

dlouho

long time

12

dlouhý -á -é

long

13

domů

(to) home

14

hele!

look!

15

hodina (f)

hour

16

chvíle

moment

17

jak

how

18

jet, jedu

to go (by vehicle)

19

jít, jdu

to go (on foot)

20

kam

where (direction)

21

kavárna

cafe

22

končit, končím

to finish, I finish

23

kontrolovat, kontroluju

to check, I check + acc

24

málo

little

25

mluvit, mluvím

speak

26

moc = hodně

many, much

27

myslet na, myslím na

to think about, I think about + acc

28

mýt se, myju se

to wash yourself, I wash myself

29

něco

something

30

nějaký -á -é

some

31

nerad -a -o

not gladly

32

noc (f)

night

33

v noci

at night

34

noviny (f pl)

newspaper

35

obědvat, obědvám

to have lunch

36

oblékat se

to dress

37

odpovídat na

to answer + acc

38

opakovat

to repeat

39

otázka (f)

question

40

pěšky

on foot

41

pít, píju

to drink, I drink

42

poledne

noon

43

pospíchat

to hurry

44

pro + acc

for

45

proč

why

46

program (m)

programme

47

prohližet si

to view, to sightsee

48

procházka (f)

walk

49

protože

because

50

přestávka (f)

pause, break

51

psát

to write

52

ptát se na

to ask about

53

pta se mě

he asks me

54

radost (f)

joy

55

ráno

morning

56

sedět, sedím

to sit, I sit

57

sem

here

58

snídat

to have breakfast

59

spát, spím

to sleep, I sleep

60

spolu

together

61

stále = pořád

constantly, always

62

tak

so

63

těžký -á -é

difficult

64

unavený -á -é

tired

65

večeřet

to have dinner

66

vidět

to see

67

vstávat

to get up

68

telefonovat

to phone

69

začínat

to begin

70

za chvíli

in a moment

71

zdravit

to greet

72

znát + acc

to know

73

že

that

74

English

anglicky

75

maybe, probably

asi

76

soon

brzo , brzy

77

to live, I live

bydlet, bydlím

78

whole

celý

79

exercise

cvičení (n)

80

often

často

81

Czech-English

česko-anglický

82

Czech

česky

83

far

daleko

84

long

dlouho

85

long

dlouhy -á -e

86

(to) home

domů

87

look!

hele!

88

hour

hodina (f)

89

moment

chvíle

90

how

jak

91

to go (by vehicle)

jet, jedu

92

to go (on foot)

jít, jdu

93

where (direction)

kam

94

cafe

kavárna

95

to finish, I finish

končit, končím

96

to check, I check + acc

kontrolovat, kontroluju

97

little

málo

98

speak

mluvit, mluvim

99

many, much

moc = hodně

100

to think about, I think about + acc

myslet na, myslím na

101

to wash yourself, I wash myself

mýt se, mýju se

102

something

něco

103

some

nějaky -á -é

104

not gladly

nerad -a -o

105

night

noc (f)

106

at night

v noci

107

newspaper

noviny (f pl)

108

to have lunch

obědvat, obědvam

109

to dress

oblékat se

110

to answer + acc

odpovídat na

111

to repeat

opakovat

112

question

otázka (f)

113

on foot

pěšky

114

to drink, I drink

pít, píju

115

noon

poledne

116

to hurry

pospíchat

117

for

pro + acc

118

why

proč

119

programme

program (m)

120

to view, to sightsee

prohližet si

121

walk

procházka (f)

122

because

protože

123

pause, break

přestávka (f)

124

to write

psát

125

to ask about

ptat se na

126

he asks me

pta se mě

127

joy

radost (f)

128

morning

ráno

129

to sit, I sit

sedět, sedím

130

here

sem

131

to have breakfast

snídat

132

to sleep, I sleep

spát, spím

133

together

spolu

134

constantly, always

stále = pořád

135

so

tak

136

difficult

těšký -á -é

137

tired

unavený -á -é

138

to have dinner

večeřet

139

to see

vidět

140

to get up

vstávat

141

to phone

telefonovat

142

to begin

začinat

143

in a moment

za chvíli

144

to greet

zdravit

145

to know

znát + acc

146

that

že