Chapter 10 Flashcards Preview

Chinese Characters > Chapter 10 > Flashcards

Flashcards in Chapter 10 Deck (40):
1

zài

2

光盘

guāngpán

3

常常

chángcháng

4

不常

bùcháng

5

gēn

6

商场

shāngcháng

7

shāng

8

有名

yǒumíng

9

shū

10

报纸

bàozhǐ

11

本子

běnzi

12

梁祝

Liáng Zhù

13

怎么

zěnme

14

容易

róngyì

15

块(钱)

kuài (qián)

16

毛(钱)

máo(qián)

17

guì

18

zuò

19

分(钱)

fēn(qián)

20

sòng

21

gěi

22

找(钱)

zhǎo(qián)

23

便宜

piányi

24

běn

25

zhī

26

27

fèn

28

yuán

29

mài

30

bēi

31

东西

dōngxi

32

功夫

gōngfu

33

zhōu (boat)

34

mǐn (household utensils)

35

zǒu (to walk)

36

jǐ (oneself)

37

xué (cave)

38

jīn (gold)

39

jīn (traditional unit of weight)

40

gē (an ancient weapon)