Chinese Characters Lesson 7-9 Flashcards Preview

Chinese Characters > Chinese Characters Lesson 7-9 > Flashcards

Flashcards in Chinese Characters Lesson 7-9 Deck (52):
1

ài

2

参加

cānjiā

3

常常

chángcháng (often)

4

chē (vehicle)

5

chū

6

春节

chūnjié (spring festival)

7

春节新年快乐

chūnjié xīnnián kuàilè

8

出生

chūshēng

9

当然

dāngrán

10

duō

11

多大

duō dà

12

多少

duōshao

13

14

工作

gōngzuò

15

guò

16

hái

17

18

huì

19

20

jiā

21

聚会

jùhuì

22

可爱

kě‘ài

23

kǒu

24

méi

25

mǎi

26

漂亮

piàoliang

27

qián (ago)

28

píng

29

qiàn
(to owe)

30

shàng

31

shǎo

32

shēng

33

生日

shēngri

34

圣诞

shèngdàn

35

shǔ

36

suì

37

外国

wàiguó

38

wèi

39

xià

40

xiǎo

41

喜欢

xǐhuan

42

一共

yígòng

43

44

yún (cloud)

45

zài

46

怎么样

zěnmeyàng

47

zhāng

48

照片

zhàopiàn

49

zhēn

50

zhù

51

祝贺

zhùhè

52

zuò