Chinese Characters Lesson 1-7 Flashcards Preview

Chinese Characters > Chinese Characters Lesson 1-7 > Flashcards

Flashcards in Chinese Characters Lesson 1-7 Deck (123):
1

à

2

bā(to wait anxiously- a suffix)

3

bái

4

抱歉

bàoqiàn

5

贝 

bèi

6

7

biàn

8

9

不用

búyòng

10

céng

11

cùn

12

13

14

打球

dǎqiú

15

dāo

16

de

17

dōu

18

duì
(to exchange)

19

对不起

duìbuqǐ

20

gāo

21

高兴

gāoxìng

22

gōng

23

gōng (bow-archery)

24

贵姓

guìxìng

25

hǎo

26

hào

27

28

hěn

29

huó

30

jiàn

31

jiāo

32

jiào

33

介绍

jièshào

34

jìn

35

jǐng

36

京剧

jīngjù

37

进来

jìnlai

38

kāi

39

kàn

40

41

可以

kěyǐ

42

恐怕

kǒngpà

43

kǒu

44

lái

45

46

le

47

lì (to stand)

48

líng

49

ma

50

máng

51

měi

52

没关系

méi guānxi

53

mén

54

名片

míngpiàn

55

名字

míngzi

56

57

58

nán

59

60

哪儿

nǎr

61

ne

62

63

64

piàn (flat,thin piece;slice)

65

qì (air)

66

qiě

67

qīng

68

请问

qǐngwèn

69

qiú

70

71

认识

rènshi

72

73

shān

74

什么

shénme

75

shéi

76

shēng

77

shì

78

shǒu

79

shù (art,skill)

80

shuō

81

82

shǐ

83

tài

84

tián

85

天气

tiānqì

86

87

wáng (to die)

88

wǎn

89

wéi(to act,to do)

90

wén

91

wèn

92

文化

wénhuà

93

94

xiǎo

95

谢谢

xièxie

96

xīn

97

xíng

98

xìng

99

选修

xuǎnxiū

100

yán

101

yào

102

103

yè (business,trade)

104

一下

yíxià

105

yǒu

106

yòu

107

有意思

yǒu yìsi

108

游泳

yóuyǒng

109

110

yuán

111

zài

112

zài

113

再见

zàijiàn

114

怎么样

zěnmeyàng

115

zhǎng (to grow)

116

zhě

117

zhè

118

这人

zhèr

119

zhǐ

120

知道

zhīdao

121

zhōng

122

zhuān (special)

123

zuò