Characters to Recognize [March 3] Flashcards Preview

Chinese Characters > Characters to Recognize [March 3] > Flashcards

Flashcards in Characters to Recognize [March 3] Deck (70):
1

jīn [now]

2

nián [year]

3

chū [to come,to go]

4

miàn [noodles]

5

le

6

suì

7

怎么

zěnme

8

怎么样

zěnmeyàng

9

kè [class]

10

星期

xīngqī

11

hào

12

shǔ

13

聚会

jùhuì [party]

14

祝贺

zhùhè [to congratulate]

15

蛋糕

dàngāo

16

píng

17

hóng

18

葡萄

pútao

19

jiǔ

20

参加

cānjiā [to participate]

21

宋华

sòng huá [name]

22

北京

Běijīng

23

快乐

kuàilè

24

漂亮

piàoliang

25

烤鸭

kǎoyā

26

27

寿面

shòumiàn

28

音乐

yīnyuè [music]

29

shū

30

běn [root/stem of plant]

31

光盘

guāngpán

32

商场

shāngchǎng

33

常常

chángcháng [often]

34

gēn [follow,with]

35

报纸

bàozhǐ

36

梁祝

Liáng Zhù

37

先生

xiānsheng

38

师傅

shīfu

39

香蕉

xiāngjiāo

40

苹果

píngguǒ

41

对不起

duìbuqǐ

42

容易

róngyì

43

sòng

44

gěi

45

zhǎo

46

guì

47

qián

48

yào

49

kuài

50

fēn

51

司机

sījī

52

点种

diǎnzhōng

53

chà

54

kè [quarter of an hour]

55

huí [to return]

56

néng

57

dào [to arrive]

58

英语

Yīngyǔ

59

孙女

sūnnür

60

岁数

suìshu

61

拜拜

báibái

62

昨天

zuótiān

63

wánr

64

晚上

wǎnshang

65

xiě

66

睡觉

shuìjiào

67

起床

qǐchuáng

68

应该

yīngāi

69

问题

wèntí

70

Chén [surname]