Characters to Write [March 3] Flashcards Preview

Chinese Characters > Characters to Write [March 3] > Flashcards

Flashcards in Characters to Write [March 3] Deck (76):
1

mǎi

2

mài [sell]

3

zǎo [early]

4

shàng [above,last]

5

wǔ [noon]

6

xià [below,next]

7

jǐ [how many]

8

suì

9

wàn

10

fàn [cooked rice]

11

wànfàn[dinner]

晚饭

12

chī

13

shēng

14

15

shū [book]

16

xué

17

kè [class]

18

tóu [head]

19

píngguǒ

苹果

20

zhī

21

duō [how much]

22

shǎo [few]

23

nián

24

bàn [half]

25

qián [money]

26

chá

27

jīn

28

tīng [listen]

29

shuō

30

kuài

31

máo

32

fēn

33

liǎng [2]

34

bái

35

bǎi [100]

36

sūnnǚr

孙女

37

38

xiàwǔ

下午

39

shàngwǔ

上午

40

shēngri

生日

41

zǎofàn

早饭

42

shuō

43

Hànyǔ

汉语

44

45

de

46

zěnmeyàng

怎么样

47

máng

48

kǎoyā

烤鸭

49

dōu

50

zhù

51

kuàilè

快乐

52

jīntiān

今天

53

yǒu

54

xīngqī

星期

55

nánpéngyou

男朋友

56

nǎr rén

哪儿人

57

yīshēng

医生

58

duōdà

多大

59

mèimèi

妹妹

60

chūshēng

出生

61

zhōngwǔ

中午

62

míngtiān

明天

63

chūqù

出去

64

jiā

65

66

jiǔ

67

lǎoshī

老师

68

ròu

69

tīngshuō

听说

70

chá

71

yáng

72

chángcháng

常常

73

běnzi

本子

74

xiǎng

75

Jiānádà

加拿大

76

rènshi

认识