Chapter 3 Flashcards Preview

Chinese book 1 > Chapter 3 > Flashcards

Flashcards in Chapter 3 Deck (32):
0

de - of

1

老板

lǎobǎn - boss

2

jiào - to call

3

名字

míngzi - name

4

shì - am,is,are

5

nǎ - which

6

guó - country

7

rén - people

8

men - suffix for plural form

9

qǐng - please

10

jìn - to enter

11

zhè - this

12

爱人

àiren - husband or wife, loved one

13

认识

rènshi - to know

14

高兴

gāoxìng - glad,happy

15

yě - also

16

zuò - to sit

17

美国

měiguó - the United States

18

姐姐

jiějie - elder sister

19

妹妹

mèimei - younger sister

20

同事

tóngshì - colleague

21

阿姨

āyí - house keeper

22

老师

lǎoshī - teacher

23

nà - that

24

手机

shǒujī - cellphone

25

办公室

bàngōngshì - office

26

duì - yes,right

27

中国

zhōngguó - China

28

英国

yīngguó - Britain

29

法国

fǎguó - France

30

汉语

hànyǔ - Chinese language

31

英语

yīngyǔ - English language