Chapter 4 Flashcards Preview

Chinese book 1 > Chapter 4 > Flashcards

Flashcards in Chapter 4 Deck (19):
0

朋友

péngyou - friend

1

zài - at,in

2

哪 儿

nǎr - where

3

工作

gōngzuò - to work

4

银行

yínháng - bank

5

zuò - to do

6

工程师

gōngchéngshī - engineer

7

shéi - who

8

大学

dàxué - university

9

学习

xuéxí - to study

10

yǒu - to have

11

gè - measure word

12

公司

gōngsī - company/work

13

大使馆

dàshǐguǎn - embassy

14

经理

jīnglǐ - manager

15

秘书

mìshu - secretary

16

学校

xuéxiào - school

17

孩子

háizi - child

18

liǎng - two used before a measure word