Chapter 7 Flashcards Preview

Chinese book 1 > Chapter 7 > Flashcards

Flashcards in Chapter 7 Deck (38):
0

diǎn - o'clock

1

下班

xià bān - off work

2

bàn - half

3

酒吧

jiǔbā - bar

4

现在

xiànzài - now

5

周末

zhōumò - weekend

6

xiǎng - would like to/ to miss

7

gàn - to do

8

明天

míngtiān - tomorrow

9

dǎ - to play

10

网球

wǎngqiú - tennis

11

后天

hòutiān - the day after tomorrow

12

上课

shàng kè - to have class

13

一起

yìqǐ - together

14

每天

měitiān - everyday

15

早上

zǎoshang - early morning

16

上午

shàngwǔ - morning

17

中午

zhōngwǔ - noon

18

下午

xiàwǔ - afternoon

19

晚上

wǎnshang - evening

20

早饭

zǎofàn - breakfast

21

午饭

wǔfàn - lunch

22

晚饭

wǎnfàn - dinner

23

家人

jiārén - family

24

公园

gōngyuán - park

25

健身房

jiànshēnfáng - gym

26

起床

qǐ chuáng - to get up

27

上班

shàng bān - to go to work

28

开会

kāi huì - to have a meeting

29

锻炼

duànliàn - to exercise

30

散步

sàn bù - to take a walk

31

睡觉

shuì jiào - to go to sleep

32

然后

ránhòu - then

33

kè - quarter for time 1 kè, 3 kè

34

fēn - minute

35

多长时间?

duō cháng shí jiān ? - how much time/how long

36

一小时

yī xiǎo shí - 1 hour

37

一个半小时

yī ge bàn xiǎo shí - 1.5 hours