Chapter 6 Flashcards Preview

Chinese book 1 > Chapter 6 > Flashcards

Flashcards in Chapter 6 Deck (24):
0

mǎi - to buy

1

东西

dōngxi - something

2

服务员

fúyùyuán - waiter,waitress

3

yào - to want

4

běi - cup

5

hái - still

6

别的

biéde - something else, others

7

售货员

shòuhuòyuán - sales person

8

水果

shuǐguǒ - fruit

9

苹果

píngguǒ - apple

10

jīn - measurement for a kilo, 2.2 pound

11

jǐ - how much,how many

12

橙子

chéngzi - orange

13

一共

yígòng - altogether, total

14

zhǎo - to give change

15

今天

jīntiān - today

16

超市

chāoshì - supermarket

17

市场

shìchǎng - market

18

便宜

piányi - cheap

19

昨天

zuótiān - yesterday

20

lí - pear

21

香蕉

xiāngjiāo - banana

22

píng - bottle

23

wǎn - bowl