Chapter 5 Flashcards Preview

Chinese book 1 > Chapter 5 > Flashcards

Flashcards in Chapter 5 Deck (30):
0

qù - to go

1

吃饭

chī fàn - to have/eat a meal

2

饭馆

fànguǎnr - restaurant

3

附近

fùjìn - nearby

4

怎么

zěnme - how

5

打车

dǎ chē - to take a taxi

6

师傅

shīfu - proper address for a driver

7

司机

sījī - driver

8

dào - to arrive

9

le - particle, used for past tense

10

tíng - to stop

11

左拐

zuǒ guǎi - to turn left

12

右拐

yòu guǎi - to turn right

13

一直

yìzhí - to keep going

14

zǒu - to go

15

那儿

nàr - there

16

多少

duōshao - how much,how many

17

qián - money

18

kuài - denomination of Chinese money

19

发票

fāpiào - receipt

20

再见

zàijiàn - goodbye

21

对不起

duìbuqǐ - sorry

22

掉头

diào tóu - u-turn

23

机场

jīchǎng - airport

24

这儿

zhèr - here

25

座地铁

zuò dìtiē - by subway

26

座飞机

zuò fēijī - by airplane

27

走路

zǒu lù - on foot

28

红路灯

hónglùdēng - traffic light

29

请问

qǐng wèn - may I ask....