Choroby płcu Flashcards Preview

Patomorfologia > Choroby płcu > Flashcards

Flashcards in Choroby płcu Deck (35)
Loading flashcards...
1

Niedodma – opis

· łacina
· Rodzaje- opis
· Przyczyny powstania
· Powikłania

· Atelectasis
· Pierwotna- u martwo urodzonych noworodków, jest wrodzona
Wtórna- częsciowa, dotyczy uprzednio upowietrznionego płuca

przyczyny:
-Przyczyna resorbcyjna – guz światła oskrzela, powietrze w obwodowej czesci pluca ulega resorpcji
-Ucisk na płuco- przez płyn, powietrze w opłucnej, guz
-Wskutek bliznowacenia
Powikłania : włóknienie przy przewlekłej niedodmie
zaburzenia w prod. Surfaktantu

2

Obrzęk płuc: łacina

· Przyczyna
· Wygląd płuca
· Klasyfikacja obrzęku płuc

· Oedema pulmonum
· Wywołane przez ostrą niewydolność lewego serca

Płuco powiększone, ciężkie, z przejrzystą, pienistą treścią. Kapilary krwionośne poszerzone i wypełnione krwią.

· Obrzęk hemodynamiczny,
- idiopatyczny,
·wtórny do uszkodzenia mikrokrązenia płucnego

3

Przyczyny obrzęku hemodynamicznego

wzrost ciśnienia hydrostatycznego (niewydolność serca L, utrudnienie odpływu z płuc)
spadek cisnienia onkotycznego (niewyd wątroby, hipoalbuminemia, enteropatia z utratą białek)
Spadek odpływu limfy z płuc

4

Przyczyny obrzęku idiopatycznego o niewyjaśnionym mechanizmie

duże wysokości
neurogennny

5

Przyczyny obrzęku wtórnego do uszkodzenia naczyń mikrokrążenia płucnego i do czego prowadzą:

infekcje
toksyny
zarzucona treść żoł.
wstrząs
napromienianie
oparzenia
Prowadza do płuca wstrząsowego

6

Płuco wstrząsawe:

Przyczyny
Morfologia

W wyniku uszkodzenia ścian naczyń włosowatych - ^ przepuszczalności > obrzęk >wysięk włóknika i białek > tworzenie błon szklistych.
W wyniku uszkodzenia nabłonków wyścielających pęcherzyki - działanie neutrofili i mediatorów przy endotoksemii
Morf: Płuca są powiększone, sino - czerwone, cięzkie, mokre
Hist: rozsiana niedodma, wybroczyny, błony szkliste (wysięk surowiczy + fibryna + obumarłe pneumocyty I)

7

Stwardnienie zastoinowe płuca - przyczyna, morfologia

Spowodowane przewlekłą niewydolnością lewego serca.
Płuco jest duże, cięzkie, wzmożona konsystencja.
W pęcherzykach liczne makrofagi z hemosyderyną (kom. wad sercowych)

8

Zatorowość płucna:

skąd pochodzi zator
co się dzieje z zatorami później
powikłania

zatory są w 95% pochodzenia zakrzepowego, głównie z kk. dolnych
mogą ulegać ogranizacji lub rozpuszczeniu
Powikłania:

Śmierć, nadciśnienie płucne

9

Kiedy może dojść do zawału krwotocznego płuca?

W przypadku zatoru w rozgałęzieniu tętnicy płucnej przy jednoczesnym upośledzeniu układu odżywczego krążenia (przekrwienie bierne płuc itp)

10

Morfolgia zawału krwotocznego płuca

kształt piramidy podstawą do opłucnej
sino-czerwone / czarne > brunatny
Opłucna nad zawałem z zapaleniem wysiękowym
ulega bliznowaceniu

11

Naciśnienie płucne:

podział, przyczyny
morfologia

Nadciśnienie pierwotne - nieznana przyczyna, możliwe genetyka i środowiskowe
Nadcisnienie wtórne - przez przewlekłe zaciskające choroby płuc, wrodzone i nabyte choroby serca,
liczne i nawracające zatory zakrzepowe

M: -Wzrost włókien mięśni gładkich drobnych tętniczek, później wzrost ilości włókien sprężystych
-Arteriopatia splotowata - martwica włóknikowata w ścianie naczyń + poszerzenie naczynia + zakrzep i jego organizacja.

12

Z czym wiążą się choroby obturacyjne a restrykcyjne?

Obturacyjne: Dotyczą dróg oddechowych - wiążą się z częściową lub całkowitą niedrożnością na różnych odcinkach

Restrykcyjne: dotyczą miąższu płuc- zwiazane są z jego ograniczeniem i zmniejszoną pojemnością.

13

Zapalenie zrazikowe - opis
przyczyna

morfologia

Jest to zapalenie dotyczące wielu zrazików płuc, z rozrzuconymi ogniskami i typami wysięku. Może być rozsiane lub rozlane.

Przyczyną jest zapalenie oskrzeli lub oskrzelików
Można obserwować ogniska nawału, zwątrobienia szarego z polami niezmienionymi pomiędzy.

14

Zapalenie płatowe płuc - opis

przyczyny
stadia i któtki opis

Spowodowane infekcjami bakterii
Stadium nawału - inwazja bakterii > wzrost przepuszczalności naczyń > wysięk surowiczy
Staium zwątrobienia czerwonego - w pęcherzykach znajdują się erytrocyty i neutrofile z domieszką włóknika. makroskopowo płuca ciężkie, nie zapadają się
Stadium zwatrobienia szarego - coraz więcej włóknika i neutrofili w pęcherzykach, obraz zapalenia włóknikowwatego płuc
Stadium zwątrobienia żółtego - napływ makrofagów, usuwanie włóknika, żółty mętny płyn z przekroju płuc

15

Powikłania zapalenia płatowego płuc

wędrujące zapalenie płuc
ropień płuca / ropniak opłucnej
zmięsowacenie płuca przez organizację włóknika
zarośnięcie pęcherzyków

16

Zapalenia płuc nie wywołane przez bakterie:

atypowe zapalenie płuc (wirusy + mykoplazmy)
zapalenie grzybiaste płuc (grzyby)
zapalenie pneumocystozowe płuc (przy immunoniekompetencji)

17

Przyczyny i lokalizacja ropni płuc

bakterie, grzyby (możliwa wtórna kolonizacja starego ropnia), ciała obce.

Zlokalizowane najczęsciej w płucu prawym

18

Pylice - opis

klasyfikacja

Są to choroby restrykcyjne płuc, w których aspirowane są cząstki obce osiadające na ścianach, mogące wywołać stan zapalny i włóknienie.
Charakterystyczne są liczne makrofagi obładowane cząstkami.

Pylice mineralne (węgiel, azbest, krzem, beryl, żelazo)
pylice organiczne (bawełna, korek, trzcina cukrowa)

19

Czym jest spowodowane samoistne włóknienie płuc ?

Co zaliczamy.

Spowodowane uszkodzeniem obwodowych struktur płucnych (pneumocyty I) z włoknieniem i naciekami zapalnymi, o niejasnej etiologii

Zaliczamy:

zwyczajne śródmiąższowe zapalenie płuc
złuszczające śródmiąższowe zapalenie płuc
ostre śródmiąższowe zapalenie płuc
nieokreślone śródmiąższowe zapalenie płuc
limfocytarne śródmiąższowe zapalenie płuc

20

Zapalenie płuc kryptogenne- opis

Podział
Morfologia

Jest to zapalenie zarostowe oskrzelików z organizującym się zapaleniem płuca.

Podział ; pierwotne - nieznana przyczyna lub infekcje, toksyny
wtórne - przy nowotworach, ziarniniakach, zapaleniach

Morf: Proliferacja miofibroblastów i fibroblastów w drobnych oskrzelikach, pęcherzykach płucnych, w formie struktur polipowatych. Całość pokrywana jest nabłonkiem.

21

Zespół Goodpasture'a - opis

przyczyna
przebieg

Choroba o podłożu immunologicznym, o ostrym przebiegu, w której przeciwciała atakują błonę podstawną w płucach i kłębuszkach nerkowych.

22

Czym jest rozedma?

Jest to przewlekłe poszerzenie obwodowych struktur płucnych (oskrzelików małych i p. płucnych) wraz z destrukcją ich ściany.

23

Typy rozedmy, opis:

Rozedma środkowej części zrazika:
Dotyczy górnych płatów, polega na poszerzeniu oskrzelików I,II,III rzędu.
Rozedma podprzegrodowa -
Dotyczy górnych, podopłucnowych cz. płuc, polega na poszerzeniu pęcherzyków i przewodów pęcherzykowych > pękanie dużych pęcherzy prowadzi do odmy.
Rozedma całego zrazika - dot. dolnych płatów, obejmuje końcowe struktury
Rozedma nieregularna - dotyczy fragmentów płuc w sąsiedztwie zmian pozapalnych

24

Czym spowodowane są rozedmy (patogeneza)

Zaburzenia funkcji proteaz i antyproteaz lub przy paleniu (napływ wydzielających je granulocytów)

Przy niedoborze antyproteaz rozkładane są włókna sprężyste

25

Klinika, morfologia rozedmy:

chory z klatką piersiową beczkowatą
płuca powiekszone, zaokrąglone brzegi
suchawy miąższ, nie wraca do poprzedniego stanu po uciśnięciu

26

Przewlekłe zapalenie oskrzeli:

łacina
czym jest
patogeneza
morfologia

bronchitis chronica
Jest zapaleniem o conajmniej dwuletnim przebiegu i trzymiesięcznym odpluwaniem gęstej ropnopodobnej wydzieliny
spowodowane przez : czynniki drażniące i zakażenia bakteryjne
Zmiany w oskrzelach: obrząkła błona śluzowa, dużo śluzu,
w dużych oskrzelach powiększenie gruczołów śluzowych
w małych wzrost liczby gruczołów śluzowych

27

Astma oskrzelowa: opis

przyczyna

morfologia zmian

jest to choroba przewlekła zapalna, związana z czasowym skurczem oskrzeli przez nadreaktywność na czynniki (wzrost wydzielania IgE)
przyczyny: alergeny, infekcje, stres, leki
Morf:
upowietrznione płuca, nadmiar śluzu ze złuszczonymi kom nabłonka.
w oskrzelach zgrubienie błony podstawnej nabłonka, nacieki zapalne z eozynofilów, przerost błony śluzowej, mięśniówki gładkiej.

28

Rak oskrzela (rak płuca): opis

etiologia
lokalizacja

Jest to rak z nabłonka oskrzelowego, najczęstsza przyczyna zgonów u mężczyzn.

Związany z paleniem, zatruciami środowiska (pyły), genetyką i przebytymi procesami zapalnymi z bliznami.
Najczęściej zlokalizowany w okolicy wnęki płuca, przy dużych oskrzelach, może naciekać otaczające tkanki- opłucną, ścianę klatki, worek osierdziowy. Przerzuty krwiopochodne wczesne są częste.

29

Klasyfikacja raka płuc:

Rak płaskonabłonkowy (40-50%)
brodawkowy, jasnokomórkowy, drobnokomórkowy, bazaloidny
Rak anaplastyczny drobnokomórkowy (20-25%)
mieszany
Rak gruczołowy (20%)
zrazikowy, brodawkowy, oskrzelikowo-pęcherzykowy, lity
Rak anaplastyczny wielkokomórkowy (10-20%)
Rak mieszany -gruczołowo-płaskonabłonkowy (1-2%)
Rak sarkomatyczny
Rakowiak
Raki dużych gruczołów oskrzelowych

30

Rak płaskonabłonkowy płuca - opis

względem czego rozpoznajemy
lokalizacja

Jest to najczęstszy rak płuca, związany z metaplazją i dysplazją nabłonka.
zlokalizowany w dużych oskrzelach

Morf: perły rogowe Waldeyera, mostki m-komórkowe