Conditional Vocab Flashcards Preview

English > Conditional Vocab > Flashcards

Flashcards in Conditional Vocab Deck (18):
0

As=if

Gdy,jako,pomieważ

1

As soon as=if

Jak tylko

2

Assuming=if

Zakładając że

3

But for

Gdyby nie

4

Had it not been for

Gdyby nie - 3okres warunkowy z inwersją ( tylko w piśmie)

5

If it hadn't been for

Gdyby nie - 3 okres warunkowy

6

If it weren't for

Gdyby nie - 2 okres warunkowy

7

Im case=if

W przypadku gdy

8

On condition that=if

Pod warunkiem że

9

Otherwise=if

W przeciwnym razie

10

Provided that=if

O ile

11

Providing that=if

O ile

12

Suppose that=if

Przypuszczając że

13

Supposing that= if

Przypuszczając że

14

Unless

Chyba że,jeśli nie

15

Were it not for

Gdyby nie- 2 okres warunkowy ( tylko pismo)

16

When= if

Kiedy

17

Whenever=if

Kiedykolwiek