Dag 4 - Proteiner Flashcards Preview

Tenta-P > Dag 4 - Proteiner > Flashcards

Flashcards in Dag 4 - Proteiner Deck (13):
1

Vad finns i ändarna av ett protein? Hur ser strukturen ut?

Proteiner består av aminosyror som är hoplänkade via peptidbindningar.
I ena änden av varje aminosyra, och således av proteinet, finns en NH3 (amingrupp).
I andra änden finns COO (karboxylgrupp).

2

Vilka hormoner stimulerar utsöndring av pankreasenzymer?

Främst CCK och sekretin. Utsöndringen av dessa stimuleras av surt innehåll i duodenum.
Trypsinogen, chymotrypsinogen och prokarboxypeptidas utsöndras med pankreassaften (som även bl.a. innehåller bikarbonat)

Även acetylkolin från vagus stimulerar.

3

Vilka är intermediärerna i ureacykeln?

Citrullin (mitokondriellt, resten cytosoliskt)
Argininosuccinat
(Fumarat avges)
Arginin
(Urea avges)
Ornitin

4

Vad gör pepsin och HCl med proteiner?

HCl denaturerar dem, dvs bryter sekundär- och tertiärstruktur, dvs veckar upp dem.

Pepsin klyver några peptidbindningar så att aminosyrakedjorna blir något kortare.

Detta följs av nedbrytning i duodenum, där större delen av digestionen sker.

5

Vad händer med di- och tripeptiderna när de diffunderat in i enterocyterna?

De bryts ned till ensamma aminosyror som sedan kan färdas med blodet till levern.

6

Hur transporteras di- och tripeptider in i enterocyterna?

Symport med vätejoner, via Pept1.

7

Hur transporteras ensamma aminosyror in i enterocyterna?

Symport med natrimjoner! Pumpen heter SLC.

8

Hur många aminosyror finns det i kroppen? Hur många är essentiella?

22 egentligen, men 20 finns i genetiska koden.
9 är essentiella.

9

Vad händer när aminosyrorna når hepatocyterna? I digestionen.

Aminosyra reagerar med alfa-ketoglutarat och bildar ett kolskelett och glutamat när NH3 överförs till alfa-ketoglutarat.

Transamineringar regleras av aminotransferaser, och det finns en sådan för varje aminosyra.

10

Hur går amingruppen från glutamat in i ureacykeln?

NH4+ släpper från glutamat och reagerar med bikarbonat -> karbamoyl-P ("inkörsport" i ureacykeln)

11

Vilken reaktion är deamineringen?

När glutamat omvandlas till NH4+ och alfa-ketoglutarat.

12

Vad händer om aminosyror transporteras från extrahepatisk vävnad istället för GI-kanalen?

Aminosyra reagerar då med pyruvat och bildar Alanin (med NH3) och en ketosyra.

Alanin transporteras till levern och genomgår transaminering följt av deaminering.

I transamineringen reagerar alanin med alfa-ketoglutarat och bildar pyruvat + glutamat.

13

Vad händer när glutamat för över sin amingrupp till oxaloacetat?

Katalyseras av aspartat-aminotransferas.

Då bildas aspartat och alfa-ketoglutarat.

Aspartat går då till ureacykeln och för över sin amingrupp -> bildar argininosuccinat tsm med citrullin.