Decima Semnana Flashcards Preview

800 Palabras Mas Usadas > Decima Semnana > Flashcards

Flashcards in Decima Semnana Deck (9):
0

Esperanza

Xīwàng

1

Hospital

Yīyuàn

2

Casa

Jiā
Fángzi

3

Como

Rú, hǎoxiàng

4

enfermo

shēngbìng

5

importante

zhòngyào

6

En, dentro

Zhōng, nèi, lǐ

7

seguro

bǎoxiǎn

8

interes

gǎn xìngqù