Novena Semana Flashcards Preview

800 Palabras Mas Usadas > Novena Semana > Flashcards

Flashcards in Novena Semana Deck (22):
0

Sucio

Zàng

1

Descubrimiento

Fāxiàn

2

Discusión

Tǎolùn

3

enfermedad

bìng

4

distribuir

fěnfā

5

dividir

fēn

6

perro

gǒu

7

puerta

mén

8

duda

yíwèn

9

seco

gàn

10

oreja

ěr, ěrduǒ

11

temprano

zǎo

12

electrico

diàndòng

13

elastico

dàn( tb huevo)
línghuó

14

fin

jiéshù

15

error

cuòwù

16

cada

měige
měi běn

17

ejemplo

lìzi
bǐyù

18

cambio

biànhuà

19

existir

cúnzài

20

ojo

yǎn
yǎnjīng

21

cara

liǎn
miàn