Palabras Teocraticas Flashcards Preview

800 Palabras Mas Usadas > Palabras Teocraticas > Flashcards

Flashcards in Palabras Teocraticas Deck (73):
0

Congregación

Huìzhòng

1

Testigos de Jehová

Yēhéhuá jiànzhèng rén

2

Salon

Jùhuìsuǒ

3

Presentacion

Jièshàocí

4

Publicador

Chuándàoyuán

5

Crear

Chuàngzào

6

Cristianos ungidos

Shòugāo Jīdūtú

7

Apóstol

Shǐtú

8

Espíritu Santo

Shènglíng

9

Comentario

Pínglùn

10

Artículo

Wénzhāng

11

Contenido

Neìróng

12

Alabar

Zànměi

13

Capítulo

Zhāng

14

Interés

Xìngqù

15

Terminar

Jiéshù

16

Discurso

Yǎnjiǎng

17

presidir

Zhǔchí

18

oracion

dǎogào

19

Verdad

Zhēnlǐ

20

Conocimiento

Zhīshi

21

Estudiante

Xuéshēng

22

Profesor

Lǎoshī

23

meditar

chénsī

24

obedecer

fúcóng

25

adorar

chóngbài

26

decidir

juédìng

27

matrimonio

fūqī

28

Fruto del espíritu

Shènglíng de guǒshí

29

gran muchedumbre

Dàqúbrén

30

Últimos días

Zuìhoù de rìzi

31

Paraíso

Lèyuán

32

Mandatos

Jiē mìng

33

Informe de servicio

Chuándào bàogào

34

Ejemplo

Bǎngyàng

35

Siervo ministerial

Zhùlǐ púrén

36

precursor regular

zhèngguī xiānqū

37

lector

dǔzhě

38

gobierno

zhèngfǔ

39

Final

Zhōngjié

40

Existir

Cúnzài

41

Precisamente

Jìushì

42

Toda la creación

Wànwù

43

El dios verdadero

Zhēnshén

44

Siempre, para siempre

Yǒngyuǎn

45

Justamente, exactamente

Jiùshì

46

Espíritu

Língtǐ

47

terrestre

Dìshang

48

Vivir (concepto)

Shēnghuó

49

La vida

Shēngmìng

50

Moderno
Modernizado

Xiàndài
Xiàndàihuà

51

Vuelo

Hángbān

52

Pronto

Kài dào le

53

Colega

tóngshì

54

Recibir

Jiē

55

No es necesario agradecer

Bù yòng xìe

56

Atrasado

wǎndiǎn

57

Tarde

Xiàwǔ

58

Calendario, agenda

rìchéng

59

Llevar, traer

Sòng

60

Perfecto

Wánměi

61

Deseo

Yùnwàng

62

Malvado

Èrén

63

Algunos, un número de, ciertos, unos pocos

Yīxiē

64

Ser salvado

Déjiù

65

Salvación

Jiù'ēn

66

Universal

Pǔbiàn

67

Demostrar

Biǎomíng

68

profundo

shēn
Shēnhòu

69

Completo

Quán..
Wán

70

Poder

Lìliang

71

Cultivar cualidades

Peíyǎng

72

Relación

Guānxi