Rosetta Stone Flashcards Preview

800 Palabras Mas Usadas > Rosetta Stone > Flashcards

Flashcards in Rosetta Stone Deck (43):
1

Cepillo de pelo

Shūzi

2

Clasificador para cosas q se toman con la mano

3

Jabon

Féizào

4

Toalla

Máojīn

5

Diente

Yá chǐ

6

Pelo animales o corporal

Máo

7

Almohada

Zhěntóu

8

Sabanas

Chuángdān

9

Frazada, mantita

Tǎnzi

10

Paraguas

Yǔsǎn

11

Escalera

Tīzi

12

Lentes de sol

Tài yáng jìng

13

Joyas

Shǒshì

14

Juguetes

Wánjù

15

Juegos de mesa
Juego

Zhuōyóu
Yóuxì

16

Obra de teatro

Xìjù

17

Golf

Gāoěrfūqiú

18

Tenis

Wǎngqíu

19

Naranja

Chéngzi

20

Futbol

Zúqiú

21

Patear

22

Cage

Hèsè

23

Rosado

Fěnsè

24

Vestido

Liányīqún

25

Falda

Qúnzi

26

Camisa

Chénshān

27

Metal

Jīnshǔ

28

Madera

Mùtóu

29

Papel

zhǐ

30

Plastico

Sùliào

31

Plato

Pánzi

32

Moneda

Yìngbì

33

Cheque

Zhīpiào

34

Efectivo

Xìanjīn

35

Morado

Zǐsè

36

Edad

Niánjì

37

Abuelo

Yéyé

38

Corbata

Lǐngdài

39

Bajo, estatura

ǎi

40

Polera

T-xù shān

41

Teatro

Jùyuàn

42

Estadio

Tǐyùchǎng

43

Número

Shùzì