Pimsleur 3 Flashcards Preview

800 Palabras Mas Usadas > Pimsleur 3 > Flashcards

Flashcards in Pimsleur 3 Deck (42):
0

Fluent, fluido

Liúlì

1

Calendario

Rìchéng

2

Lleno, muy ocupado

Mǎn

3

Llevar algo o alguien

Sòng

4

Tarde

Xiàwǔ

5

aeropuerto acortado

Jīchǎng

6

moderno
Modernizado

Xiàndaìhuà

7

Manejar

Kāichē
Wǒ kāichē sòng nǐ qù jiǔdiàn

8

cansado

Lèi
Wǒ yǒu yīdiǎnr

9

Vuelo

Hángbān

10

Atrasado, se ha atrasado

wǎndiǎn, le

11

Pronto

Kuài .. Le
Kuài dào le

12

No es necesario agradecer

Bú yòng xiè

13

Recoger

Jiē

14

Descansar

Xiūxi

15

Viene con

Dài

16

Río

Jiāng

17

Vista

Jǐng

18

Guía turístico

Dǎoyóu

19

Centro de la cuidad

Shì zhōng xīn

20

Sight seeing

Guānguāng

21

Tradicional

chuántǒng

22

Silencioso

Ānjìng

23

Dormir

Shuì

24

Fuera

Waì

25

Vivido

Rènao

26

Desde

27

Puente

Qíao

28

Construir, construido

Jiàn

29

Siglo

Shìjì

30

Historia

lìshǐ

31

Lago

32

Arquitecto

jiànzhù

33

Disfrutaste, pasarlo bien
Jugar
Divertido

Wánr de hao
Wánr
Haowánr

34

Es... Y también...

Jì.... Yòu ....

35

Cámara

Xiàngjī
M: de foto es zhāng

36

Torre

Dàshà

37

Cruzar

Guò

38

Se asemeja

Xiàng

39

Triste

Nánguò

40

Suburbios

jiāoqū

41

Baño

Xǐ shǒu jiān