Diagnostic Suffixes Flashcards Preview

Introduction to Veterinary Terminology > Diagnostic Suffixes > Flashcards

Flashcards in Diagnostic Suffixes Deck (18)
Loading flashcards...
1

-ALGIA

Pain (ex: neuralgia)

2

-DYNIA

Pain (ex: gastodynia)

3

-EMIA

Blood condition (leukemia)

4

-IA

Condition, disease (ex: polyuria)

5

-ITIS

Inflammation (ex: laryngitis)

6

-LEPSY

Seizure or attack (ex: epilepsy)

7

-MALACIA

Softening (ex: chondromalacia)

8

-MEGALY

Enlargement (ex: cardiomegaly)

9

-OMA

Tumor, mass (ex: sarcoma)

10

-OSIS

Abnormal condition (ex: dermatomycosis)

11

-PATHY

Disease (ex: myopathy)

12

-PENIA

Deficiency (ex: leukopenia)

13

-PLEGIA

Paralysis (ex: quadriplegia)

14

-PNEA

Breathing (ex: apnea)

15

-SCLEROSIS

Hardening (ex: arteriosclerosis)

16

-RRHAGE

Bursting forth (ex: menorrhagia)

17

-RRHEA

Flow, discharge (ex: diarrhea)

18

-RRHEXIS

Breaking open (ex: cardiorrhexis)