Directions - 方向 Flashcards Preview

MD2 Mrs Pei > Directions - 方向 > Flashcards

Flashcards in Directions - 方向 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Front

前面
Qiánmiàn

2

Back

后面
Hòumiàn

3

Left

左面
Zuǒmiàn

4

Right

右面
YòuMiàn

5

Opposite

对面
Duìmiàn

6

In the middle

中间
zhōngjiān

7

East side

东边
Dōngbian

8

West side

西边
Xībian

9

North side

北边
Běibian

10

South side

南边
Nánbian

11

Beside


旁边
Pángbian