Clothes - 衣服 Flashcards Preview

MD2 Mrs Pei > Clothes - 衣服 > Flashcards

Flashcards in Clothes - 衣服 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Coat/ Jacket

Shàng yī
上衣

2

Overcoat

Dà yī
大衣

3

Shirt

Chèn yī
衬衣

4

Skirt

qún zi
裙子

5

Socks

wà zi
袜子

6

Trousers

kù zi
裤子

7

Shoes

xié

8

Trainers

yùn dòng xié
运动鞋

9

To wear

chuān
穿

10

Measure word for clothes (upper body)

Jiàn

11

Measure word for clothes (Lower body )

Tiáo