My House - 我的房子 Flashcards Preview

MD2 Mrs Pei > My House - 我的房子 > Flashcards

Flashcards in My House - 我的房子 Deck (14)
Loading flashcards...
1


living room

kè tīng
客厅

2

dining room

fàn tīng
饭厅

3

Kitchen

chú fáng
厨房

4

Toilet

cè suǒ
厕所

5

bathroom

yù shì
浴室

6

Study

shū fáng
书房

7

garden

huā yuán
花园

8

House

fáng zi
房子

9

Compare


10

The kitchen is bigger than the living room

chú fáng bǐ kè tīng dà
厨房比客厅大

11

many

duō

12

few

shǎo

13

garage

Chē kù
车库

14

Bedroom

卧室 Wòshì