School - 学校 Flashcards Preview

MD2 Mrs Pei > School - 学校 > Flashcards

Flashcards in School - 学校 Deck (31)
Loading flashcards...
1

School

学校
Xuéxiào

2

Lesson


3

English

英文
Yīngwén

4

Maths

数学
Shùxué

5

Science

科学
Kēxué

6

Chinese

中文
Zhōngwén

7

German

德文
Dé wén

8

French

Fàwén
法文

9

Spanish

西班牙文
Xībānyá wén

10

History

历史
Lìshǐ

11

Geography

Dìlǐ
地理

12

PE

体育
Tǐyù

13

Music

音乐
Yīnyuè

14

Art

艺术
Yìshù

15

Drama

戏剧
Xìjù

16

Chemistry


化学
huàxué

17

Biology

生物
shēngwù

18

Physics

物理
wùlǐ

19

I don’t like Music class

wǒ bù xǐ huān yīnyuè kè
我不喜欢音乐课

20

Chinese class is my favourite

我最喜欢中文
wǒ Zuì xǐ huān zhōng wén

21

Teacher

老师
Lǎoshī

22

Classroom

课堂
Kètáng

23

Canteen

餐厅
cāntīng

24

Library

图书馆
Túshū guǎn

25

Sports Pitch

运动场
Yùndòngchǎng

26

Hall

礼堂
Lǐtáng

27

To study


Xué

28

Student

学生
Xuéshēng

29

Male student

男学生
Nán xuéshēng

30

Female student

女学生
Nǚ xuéshēng