Nationalities - 国人 Flashcards Preview

MD2 Mrs Pei > Nationalities - 国人 > Flashcards

Flashcards in Nationalities - 国人 Deck (12)
Loading flashcards...
1

China
🇨🇳

Zhōng guó
中国

2

United Kingdom 🇬🇧

yīng guó
英国

3

France🇫🇷

Fǎ guó
法国

4

Germany 🇩🇪

德国
dé guó

5

USA
🇺🇸

美国
měi guó

6

Japan🇯🇵

rì běn
日本

7

India🇮🇳

yìn dù
印度

8

Spain🇪🇸

xī bān yá
西班牙

9

Australia🇦🇺

ào dà lì yà
澳大利亚

10

What nationality are you?

nǐ shì nǎ guó rén
你是哪国人?

11

to Speak/Say

shuō

12

Person

rén